Stressmanagement CCC PROFESSIONAL

In onze Europees erkende opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL leert u de veranderingsprocessen van emotioneel gezonde mensen (kinderen of volwassenen) begeleiden. Dit zijn mensen zonder psychische aandoening, maar helaas wel vaak behept met een beperkt gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen. Problematiek steekt de kop op als situatieveranderingen op hun pad komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, pesterijen, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk. De stressmanager werkt doelgericht aan het verlagen van de distress van de client door middel van coaching, counseling en conflictbemiddeling. Hierdoor zullen klachten van de cliënt afnemen en de persoonlijke effectiviteit toenemen.

De achterliggende filosofie
 • Een leven zonder stress is onmogelijk. Er is echter een groot verschil tussen gezonde stress (eustress) en ongezonde stress (distress). Binnen de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL leert u mensen begeleiden van distress naar eustress.
 • Mensenwerk vraagt vakwerk en vakwerk begint met een gedegen opleiding. Met die reden is de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opgebouwd uit verschillende modulen (gebaseerd op kennis en kunde), een stagetraject en een praktijkonderzoek .
 • Een PROFESSIONAL stressmanager kent zichzelf en kan zichzelf parkeren. Hij weet wat zijn eigen bagage is. Tijdens het hulpverleningsproces kan hij zich hiervan loskoppelen om zich volledig en onbevooroordeeld op zijn cliënt te richten. Dit vraagt om een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen. De vooropleiding Stressmanagement CCC BASIC staat compleet in het teken van deze zelfreflectie. In de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt dit vermogen verder uitgebouwd.
 • Het werkveld vormt het uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding. Bij de ontwikkeling van de opleiding is uitgegaan van het werkveld; de cliënt stond daarbij centraal. Vervolgens is vastgesteld welke competenties een stressmanager nodig heeft om de processen van cliënten te begeleiden. De competenties zijn in meetbare stukken verdeeld; de indicatoren. Bepaald is welke leerdoelen nodig zijn voor het behalen van de indicatoren. Afgestemd op die leerdoelen is de lesstof geschreven en de manier van toetsen uitgewerkt. In het afstudeerportfolio wordt zichtbaar dat de capaciteiten aanwezig zijn om als professioneel stressmanager in het werkveld aan de slag te gaan.
Twee afstudeerrichtingen

Binnen de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL kunt u kiezen voor de afstudeerrichting Kindertherapeut en de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut. De basis voor deze afstudeerrichtingen is hetzelfde: U heeft dezelfde instroomvoorwaarden, volgt dezelfde avondmodulen en zelfstudiemodule, u doorloopt hetzelfde afstudeertraject en verwerkt in beide gevallen uw competentie-ontwikkeling in portfolio. Onderscheid tussen de twee afstudeerrichtingen wordt gemaakt op basis van de dagmodulen.

Studeer voor een zorgverlenersnummer

De opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL is een geaccrediteerde SNRO HBO opleiding. Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Op aanvraag krijgt u een zorgverlenersnummer (AGB code) toegewezen, waarna uw cliënten in aanmerking komen voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Voor wie is de opleiding PROFESSIONAL Kindertherapeut bedoeld?

Deze beroepsopleiding wordt meestal gevolgd om als professie het beroep van kindertherapeut uit te oefenen. Toch zijn er ook veel mensen die vanuit persoonlijke interesse starten met deze studie. Ze willen beter contact opbouwen met hun kinderen, kinderen van hun partner, andere jongeren enzovoorts. Vaak ook willen mensen nog meer kennis en kunde opdoen als aanvulling op een eerdere studie die ze gevolgd hebben of een vak dat ze al uitoefenen. Eén ding hebben deze mensen gemeen: ze zijn nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar dat wat kinderen of jongeren bezighoudt, met welke reden ze gedrag inzetten en hoe ze ondersteund kunnen worden om het beste uit zichzelf te halen.

Voor wie kan de opleiding PROFESSIONAL Kindertherapeut interessant zijn?
 • Voor docenten om leerlingen of studenten te begeleiden in hun persoonlijke groei
 • Voor interne begeleiders (ib’ers) om de begeleiding van kinderen ook persoonlijk te kunnen uitvoeren
 • Schoolvertrouwenspersonen om greep te krijgen op het kind en het systeem waarin het kind functioneert
 • Voor jeugdwerkers om nog meer inzicht te krijgen en vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot gedragsverandering van jeugd
 • Gezingsvoogden om op een dieper niveau te kunnen communiceren met de gezinnen die onder hun toezicht vallen
 • Voor pedagogen om naast het opvoedkundige stuk ook de therapeutische kant te ontwikkelen
 • Voor carrièreswitchers om professioneel te werken met kinderen, jongeren en hun omgeving
 • Voor U – omdat u geïnteresseerd bent in de belevingswereld van kinderen en jongeren
De opbouw van de opleiding

De PROFESSIONAL opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de stressmanager-competenties op HBO niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in uw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van uw studie moet blijken of u de stressmanager-competenties op het juiste niveau beheerst. U legt uw competentieontwikkeling vast in een portfolio. Het portfolio kunt u zien als een map waarin u beschrijft wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. Met een compleet onderbouwd portfolio rondt u uw studie af.

Het programma PROFESSIONAL Kindertherapeut

Het studieprogramma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Competentie-ontwikkeling
Professionele begeleiding

Psychodidact heeft persoonlijk contact met de studenten hoog in het vaandel staan. De lijnen tussen de studenten en het team zijn kort. Natuurlijk is er veelvuldig e-mailcontact en voor een telefoontje om even bij te praten is alle tijd. Ook is er ruimte voor één op één contacten met de trainers voor en na de colleges en in de (lunch)pauzes.

U kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens uw studie. De volgende personen lopen tijdens uw studie met u mee:

 • Trainers: De trainers verzorgen de hoor- en werkcolleges; zowel vakinhoudelijk als didactisch.
 • Co-trainers: Co-trainers ondersteunen tijdens trainingen waar nodig en vervangen de trainers bij afwezigheid.
 • Gasttrainers: Dit zijn sprekers van buitenaf die een gastcollege verzorgen. U kunt hierbij denken aan een huisarts, hoogleraar van een universiteit of een specialist uit het werkveld.
 • Mentoren: Mentoren begeleiden studenten tijdens oefensessies binnen een module en bij eventuele huiswerkopdrachten.
 • Persoonlijk mentor: Deze mentor begeleidt u tijdens uw studie in de opbouw van uw portfolio.
 • Stagebegeleider: Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt uw stagebegeleider u tijdens het stagetraject.
 • Schoolcounselor: Ter optimalisatie van uw persoonlijke ontwikkeling kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van de schoolcounselors.
SNRO HBO Diploma

De PROFESSIONAL opleiding is beoordeeld door SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg). Dit heeft geleid tot de SNRO HBO erkenning. Opleidingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Bij een positief accreditatiebesluit ontvangt de opleiding het SNRO-kwaliteitskeurmerk en wordt ingeschreven in het SNRO register. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Plato normen

De Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL Kindertherapeut voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK). Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kunt u aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvangt u een zorgverlenersnummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding uit het aanvullende pakket van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Studeer voor twee diploma’s

Mogelijk bent u niet alleen geïnteresseerd in de dagmodulen behorende bij de afstudeerrichting Kindertherapeut, maar ook in die van de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut. U kunt ervoor kiezen om ook de dagmodulen uit de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut te volgen. Zo wordt u niet alleen kindertherapeut, maar ook psychosociaal therapeut en ontvangt u niet één, maar twee diploma’s.

Carrièreperspectief

De PROFESSIONAL Kindertherapeut kan werkzaam zijn:

 • In een samenwerkingsverband in de gezondheidszorg in de eerste lijn: medisch met bijvoorbeeld huisarts, paramedisch met bijvoorbeeld orthopedagoog, kinderpsycholoog of logopedist, alternatief met bijvoorbeeld homeopaat of haptonoom.
 • In samenwerking met gemeenten voor jeugdhulp.
 • In het onderwijs als vertrouwenspersoon voor leerkrachten en leerlingen of als aanvulling op de intern begeleider.
 • Als zelfstandige binnen een eigen praktijk.

NLQF

De opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) is in het Nederlandse (NLQF) en Europese (EQF) kwalificatiekader ingeschaald op niveau 6. Dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

Plato Universiteit Leiden

Onderzoek van de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat de Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opleidingen voldoen aan alle onderwijskundige kwaliteitseisen van HBO-niveau en omvang.

SNRO

Afronding van de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) geeft recht op een SNRO gecertificeerd HBO diploma dat wordt erkend door beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg.

Studieduur

De PROFESSIONAL opleiding is bij goed resultaat in drie jaar tot drieënhalf jaar te voltooien. In het kort kunnen we zeggen dat de avondmodulen en de stage de minimale lengte van uw studie bepalen. U mag er ook voor kiezen om uw studie over een langere periode te spreiden. De maximale duur is zes jaar.

Psychodidact werkt met een roulerend systeem. Ieder jaar zijn er twee momenten waarop u kunt starten met de opleiding: januari of september. Het startmoment is bepalend voor de volgorde waarin u de avondmodulen gaat volgen.

 • De avondmodule Algemene psychologie loopt van januari t/m juni in de even jaren (bijvoorbeeld in 2018 en 2020).
 • De avondmodule Klinische psychologie loopt van september t/m december in de even jaren (bijvoorbeeld in 2018 en 2020).
 • De avondmodule De gespreksmethodiek loopt van januari t/m december in de oneven jaren (bijvoorbeeld in 2019 en 2021).
 • De avondmodule Adem en ontspanning vindt jaarlijks plaats van januari t/m april of van september t/m december (bijvoorbeeld in 2018 en 2019).

Start u bijvoorbeeld in september 2018 met de opleiding dan begint u met de avondmodule Klinische psychologie, daaropvolgend in januari 2019 met Gespreksmethodiek, in januari 2020 met Algemene psychologie en in september 2020 met Adem en ontspanning.

Start u liever in januari 2019 met de opleiding dan begint u met de avondmodule Gespreksmethodiek, daaropvolgend in januari 2020 met Algemene psychologie, in september 2020 met Klinische psychologie en in januari 2021 met Adem en ontspanning.

Tijdens deze gehele periode kunt u de vier dagmodulen volgen, de zelfstudiemodule inrichten, het praktijkonderzoek uitvoeren en uw portfolio opbouwen. Maar natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om de studie te spreiden over een langere periode (maximaal zes jaar). De dagmodulen worden op verschillende momenten in het jaar aangeboden. De zelfstudiemodule deelt u in naar eigen inzicht. Afhankelijk van de volgorde waarop u de modulen doorloopt kunt u met uw stagetraject (dat een jaar duurt) starten tijdens de laatste avondmodule (het laatste half jaar) of ná de avondmodulen.

Studiebelasting

De studielast van de SNRO HBO opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt uitgedrukt in credits (die qua studielast identiek zijn aan de EC’s uit het ECTS systeem). De BASIC en PROFESSIONAL opleiding samen leveren 240 credits. Dat is bij een normaal studieverloop gelijk aan vier jaar. De studiebelasting is afhankelijk van de module die u volgt en van uw studietempo. Daarnaast heeft de lengte van uw studie grote invloed op de te investeren tijd per week. Wanneer u de complete studie afrondt in drieënhalf jaar zal een andere tijdsinvestering gevraagd worden dan bij bijvoorbeeld vierenhalf jaar.

We spreken binnen deze studie van directe studie-uren (contacturen, literatuur, opdrachten, oefeningen, voorbereiding tentamen, stage, praktijkonderzoek, portfolio-opbouw) die ongeveer de helft van de tijdsinvestering zullen vragen. Daarnaast zal eenzelfde investering gevraagd worden voor indirecte studie-uren. U zult merken dat de studie deel gaat uitmaken van uw dagelijkse leven. Het stressmanagement wordt a way of live. Al voelt dit niet als studeren toch zijn het belangrijke uren op weg naar professioneel stressmanagerschap.

Toelatingseisen

Voorwaarden om in te stromen in de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL:

 1. HAVO diploma, MBO 4 diploma of met voldoende resultaat afgelegde 21+ toets
 2. Diploma opleiding Stressmanagement CCC BASIC
 3. Positief beoordeelde toelatingsopdracht

Voor de afstudeerrichtingen Kindertherapeut en Psychosociaal therapeut gelden dezelfde instroomvoorwaarden.

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Studiekosten

Bij betaling in één keer ontvangt u € 500,- korting op het totale lesgeld.

Betaling in één keer
Lesgeld
Totaal € 7400,- € 6900,-

Bij betaling in termijnen ontvangt u € 300,- korting op het totale lesgeld.

Betaling in termijnen
Lesgeld
Aanbetaling € 350,-
30 maanden x € 225,- € 6750,-
Totaal € 7400,- € 7100,-

U kunt ervoor kiezen de opleiding per module te volgen. Dit biedt u de vrijheid om op ieder gewenst moment in de opleiding te stoppen. Na afronding van een module bepaalt u zelf of u wel of niet doorstudeert. Telkens wanneer u ervoor kiest een nieuwe module te starten, betaalt u – onder voorbehoud van een vrije plaats – het lesgeld van die betreffende module en de prijs die op dat moment geldt.

Modulen
Lesgeld
Algemene psychologie € 975,-
Klinische psychologie € 975,-
De gespreksmethodiek € 1550,-
Adem en ontspanning € 750,-
Hechting 1 € 975,-
Hechting 2 € 600,-
Communicatie Systeem € 600,-
Communicatie Kind € 975,-
Totaal € 7400,-
ACTIE! Videocollege cadeau

Schrijft u zich in voor de gehele opleiding PROFESSIONAL Kindertherapeut, dan ontvangt u een videocollege t.w.v. € 49,50 cadeau. Dit videocollege vormt een boeiende aanvulling op uw opleiding. Bovendien kunt u het videocollege gebruiken als materiaal voor uw portfolio-opbouw. Zo gaat u direct goed van start!

Omschrijving

Stressmanagement CCC PROFESSIONAL

In onze Europees erkende opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL leert u de veranderingsprocessen van emotioneel gezonde mensen (kinderen of volwassenen) begeleiden. Dit zijn mensen zonder psychische aandoening, maar helaas wel vaak behept met een beperkt gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen. Problematiek steekt de kop op als situatieveranderingen op hun pad komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, pesterijen, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk. De stressmanager werkt doelgericht aan het verlagen van de distress van de client door middel van coaching, counseling en conflictbemiddeling. Hierdoor zullen klachten van de cliënt afnemen en de persoonlijke effectiviteit toenemen.

De achterliggende filosofie
 • Een leven zonder stress is onmogelijk. Er is echter een groot verschil tussen gezonde stress (eustress) en ongezonde stress (distress). Binnen de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL leert u mensen begeleiden van distress naar eustress.
 • Mensenwerk vraagt vakwerk en vakwerk begint met een gedegen opleiding. Met die reden is de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opgebouwd uit verschillende modulen (gebaseerd op kennis en kunde), een stagetraject en een praktijkonderzoek .
 • Een PROFESSIONAL stressmanager kent zichzelf en kan zichzelf parkeren. Hij weet wat zijn eigen bagage is. Tijdens het hulpverleningsproces kan hij zich hiervan loskoppelen om zich volledig en onbevooroordeeld op zijn cliënt te richten. Dit vraagt om een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen. De vooropleiding Stressmanagement CCC BASIC staat compleet in het teken van deze zelfreflectie. In de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt dit vermogen verder uitgebouwd.
 • Het werkveld vormt het uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding. Bij de ontwikkeling van de opleiding is uitgegaan van het werkveld; de cliënt stond daarbij centraal. Vervolgens is vastgesteld welke competenties een stressmanager nodig heeft om de processen van cliënten te begeleiden. De competenties zijn in meetbare stukken verdeeld; de indicatoren. Bepaald is welke leerdoelen nodig zijn voor het behalen van de indicatoren. Afgestemd op die leerdoelen is de lesstof geschreven en de manier van toetsen uitgewerkt. In het afstudeerportfolio wordt zichtbaar dat de capaciteiten aanwezig zijn om als professioneel stressmanager in het werkveld aan de slag te gaan.
Twee afstudeerrichtingen

Binnen de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL kunt u kiezen voor de afstudeerrichting Kindertherapeut en de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut. De basis voor deze afstudeerrichtingen is hetzelfde: U heeft dezelfde instroomvoorwaarden, volgt dezelfde avondmodulen en zelfstudiemodule, u doorloopt hetzelfde afstudeertraject en verwerkt in beide gevallen uw competentie-ontwikkeling in portfolio. Onderscheid tussen de twee afstudeerrichtingen wordt gemaakt op basis van de dagmodulen.

Studeer voor een zorgverlenersnummer

De opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL is een geaccrediteerde SNRO HBO opleiding. Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Op aanvraag krijgt u een zorgverlenersnummer (AGB code) toegewezen, waarna uw cliënten in aanmerking komen voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Voor wie

Voor wie is de opleiding PROFESSIONAL Kindertherapeut bedoeld?

Deze beroepsopleiding wordt meestal gevolgd om als professie het beroep van kindertherapeut uit te oefenen. Toch zijn er ook veel mensen die vanuit persoonlijke interesse starten met deze studie. Ze willen beter contact opbouwen met hun kinderen, kinderen van hun partner, andere jongeren enzovoorts. Vaak ook willen mensen nog meer kennis en kunde opdoen als aanvulling op een eerdere studie die ze gevolgd hebben of een vak dat ze al uitoefenen. Eén ding hebben deze mensen gemeen: ze zijn nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar dat wat kinderen of jongeren bezighoudt, met welke reden ze gedrag inzetten en hoe ze ondersteund kunnen worden om het beste uit zichzelf te halen.

Voor wie kan de opleiding PROFESSIONAL Kindertherapeut interessant zijn?
 • Voor docenten om leerlingen of studenten te begeleiden in hun persoonlijke groei
 • Voor interne begeleiders (ib’ers) om de begeleiding van kinderen ook persoonlijk te kunnen uitvoeren
 • Schoolvertrouwenspersonen om greep te krijgen op het kind en het systeem waarin het kind functioneert
 • Voor jeugdwerkers om nog meer inzicht te krijgen en vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot gedragsverandering van jeugd
 • Gezingsvoogden om op een dieper niveau te kunnen communiceren met de gezinnen die onder hun toezicht vallen
 • Voor pedagogen om naast het opvoedkundige stuk ook de therapeutische kant te ontwikkelen
 • Voor carrièreswitchers om professioneel te werken met kinderen, jongeren en hun omgeving
 • Voor U – omdat u geïnteresseerd bent in de belevingswereld van kinderen en jongeren

Programma

De opbouw van de opleiding

De PROFESSIONAL opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de stressmanager-competenties op HBO niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in uw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van uw studie moet blijken of u de stressmanager-competenties op het juiste niveau beheerst. U legt uw competentieontwikkeling vast in een portfolio. Het portfolio kunt u zien als een map waarin u beschrijft wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. Met een compleet onderbouwd portfolio rondt u uw studie af.

Het programma PROFESSIONAL Kindertherapeut

Het studieprogramma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Competentie-ontwikkeling

Begeleiding

Professionele begeleiding

Psychodidact heeft persoonlijk contact met de studenten hoog in het vaandel staan. De lijnen tussen de studenten en het team zijn kort. Natuurlijk is er veelvuldig e-mailcontact en voor een telefoontje om even bij te praten is alle tijd. Ook is er ruimte voor één op één contacten met de trainers voor en na de colleges en in de (lunch)pauzes.

U kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens uw studie. De volgende personen lopen tijdens uw studie met u mee:

 • Trainers: De trainers verzorgen de hoor- en werkcolleges; zowel vakinhoudelijk als didactisch.
 • Co-trainers: Co-trainers ondersteunen tijdens trainingen waar nodig en vervangen de trainers bij afwezigheid.
 • Gasttrainers: Dit zijn sprekers van buitenaf die een gastcollege verzorgen. U kunt hierbij denken aan een huisarts, hoogleraar van een universiteit of een specialist uit het werkveld.
 • Mentoren: Mentoren begeleiden studenten tijdens oefensessies binnen een module en bij eventuele huiswerkopdrachten.
 • Persoonlijk mentor: Deze mentor begeleidt u tijdens uw studie in de opbouw van uw portfolio.
 • Stagebegeleider: Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt uw stagebegeleider u tijdens het stagetraject.
 • Schoolcounselor: Ter optimalisatie van uw persoonlijke ontwikkeling kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van de schoolcounselors.

Diploma

SNRO HBO Diploma

De PROFESSIONAL opleiding is beoordeeld door SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg). Dit heeft geleid tot de SNRO HBO erkenning. Opleidingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Bij een positief accreditatiebesluit ontvangt de opleiding het SNRO-kwaliteitskeurmerk en wordt ingeschreven in het SNRO register. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Plato normen

De Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL Kindertherapeut voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK). Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kunt u aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvangt u een zorgverlenersnummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding uit het aanvullende pakket van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Studeer voor twee diploma’s

Mogelijk bent u niet alleen geïnteresseerd in de dagmodulen behorende bij de afstudeerrichting Kindertherapeut, maar ook in die van de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut. U kunt ervoor kiezen om ook de dagmodulen uit de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut te volgen. Zo wordt u niet alleen kindertherapeut, maar ook psychosociaal therapeut en ontvangt u niet één, maar twee diploma’s.

Carrièreperspectief

De PROFESSIONAL Kindertherapeut kan werkzaam zijn:

 • In een samenwerkingsverband in de gezondheidszorg in de eerste lijn: medisch met bijvoorbeeld huisarts, paramedisch met bijvoorbeeld orthopedagoog, kinderpsycholoog of logopedist, alternatief met bijvoorbeeld homeopaat of haptonoom.
 • In samenwerking met gemeenten voor jeugdhulp.
 • In het onderwijs als vertrouwenspersoon voor leerkrachten en leerlingen of als aanvulling op de intern begeleider.
 • Als zelfstandige binnen een eigen praktijk.

Erkenning

NLQF

De opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) is in het Nederlandse (NLQF) en Europese (EQF) kwalificatiekader ingeschaald op niveau 6. Dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

Plato Universiteit Leiden

Onderzoek van de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat de Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opleidingen voldoen aan alle onderwijskundige kwaliteitseisen van HBO-niveau en omvang.

SNRO

Afronding van de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) geeft recht op een SNRO gecertificeerd HBO diploma dat wordt erkend door beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg.

Studieduur

Studieduur

De PROFESSIONAL opleiding is bij goed resultaat in drie jaar tot drieënhalf jaar te voltooien. In het kort kunnen we zeggen dat de avondmodulen en de stage de minimale lengte van uw studie bepalen. U mag er ook voor kiezen om uw studie over een langere periode te spreiden. De maximale duur is zes jaar.

Psychodidact werkt met een roulerend systeem. Ieder jaar zijn er twee momenten waarop u kunt starten met de opleiding: januari of september. Het startmoment is bepalend voor de volgorde waarin u de avondmodulen gaat volgen.

 • De avondmodule Algemene psychologie loopt van januari t/m juni in de even jaren (bijvoorbeeld in 2018 en 2020).
 • De avondmodule Klinische psychologie loopt van september t/m december in de even jaren (bijvoorbeeld in 2018 en 2020).
 • De avondmodule De gespreksmethodiek loopt van januari t/m december in de oneven jaren (bijvoorbeeld in 2019 en 2021).
 • De avondmodule Adem en ontspanning vindt jaarlijks plaats van januari t/m april of van september t/m december (bijvoorbeeld in 2018 en 2019).

Start u bijvoorbeeld in september 2018 met de opleiding dan begint u met de avondmodule Klinische psychologie, daaropvolgend in januari 2019 met Gespreksmethodiek, in januari 2020 met Algemene psychologie en in september 2020 met Adem en ontspanning.

Start u liever in januari 2019 met de opleiding dan begint u met de avondmodule Gespreksmethodiek, daaropvolgend in januari 2020 met Algemene psychologie, in september 2020 met Klinische psychologie en in januari 2021 met Adem en ontspanning.

Tijdens deze gehele periode kunt u de vier dagmodulen volgen, de zelfstudiemodule inrichten, het praktijkonderzoek uitvoeren en uw portfolio opbouwen. Maar natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om de studie te spreiden over een langere periode (maximaal zes jaar). De dagmodulen worden op verschillende momenten in het jaar aangeboden. De zelfstudiemodule deelt u in naar eigen inzicht. Afhankelijk van de volgorde waarop u de modulen doorloopt kunt u met uw stagetraject (dat een jaar duurt) starten tijdens de laatste avondmodule (het laatste half jaar) of ná de avondmodulen.

Studiebelasting

De studielast van de SNRO HBO opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt uitgedrukt in credits (die qua studielast identiek zijn aan de EC’s uit het ECTS systeem). De BASIC en PROFESSIONAL opleiding samen leveren 240 credits. Dat is bij een normaal studieverloop gelijk aan vier jaar. De studiebelasting is afhankelijk van de module die u volgt en van uw studietempo. Daarnaast heeft de lengte van uw studie grote invloed op de te investeren tijd per week. Wanneer u de complete studie afrondt in drieënhalf jaar zal een andere tijdsinvestering gevraagd worden dan bij bijvoorbeeld vierenhalf jaar.

We spreken binnen deze studie van directe studie-uren (contacturen, literatuur, opdrachten, oefeningen, voorbereiding tentamen, stage, praktijkonderzoek, portfolio-opbouw) die ongeveer de helft van de tijdsinvestering zullen vragen. Daarnaast zal eenzelfde investering gevraagd worden voor indirecte studie-uren. U zult merken dat de studie deel gaat uitmaken van uw dagelijkse leven. Het stressmanagement wordt a way of live. Al voelt dit niet als studeren toch zijn het belangrijke uren op weg naar professioneel stressmanagerschap.

Toelating

Toelatingseisen

Voorwaarden om in te stromen in de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL:

 1. HAVO diploma, MBO 4 diploma of met voldoende resultaat afgelegde 21+ toets
 2. Diploma opleiding Stressmanagement CCC BASIC
 3. Positief beoordeelde toelatingsopdracht

Voor de afstudeerrichtingen Kindertherapeut en Psychosociaal therapeut gelden dezelfde instroomvoorwaarden.

Locatie

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Studiekosten

Bij betaling in één keer ontvangt u € 500,- korting op het totale lesgeld.

Betaling in één keer
Lesgeld
Totaal € 7400,- € 6900,-

Bij betaling in termijnen ontvangt u € 300,- korting op het totale lesgeld.

Betaling in termijnen
Lesgeld
Aanbetaling € 350,-
30 maanden x € 225,- € 6750,-
Totaal € 7400,- € 7100,-

U kunt ervoor kiezen de opleiding per module te volgen. Dit biedt u de vrijheid om op ieder gewenst moment in de opleiding te stoppen. Na afronding van een module bepaalt u zelf of u wel of niet doorstudeert. Telkens wanneer u ervoor kiest een nieuwe module te starten, betaalt u – onder voorbehoud van een vrije plaats – het lesgeld van die betreffende module en de prijs die op dat moment geldt.

Modulen
Lesgeld
Algemene psychologie € 975,-
Klinische psychologie € 975,-
De gespreksmethodiek € 1550,-
Adem en ontspanning € 750,-
Hechting 1 € 975,-
Hechting 2 € 600,-
Communicatie Systeem € 600,-
Communicatie Kind € 975,-
Totaal € 7400,-
ACTIE! Videocollege cadeau

Schrijft u zich in voor de gehele opleiding PROFESSIONAL Kindertherapeut, dan ontvangt u een videocollege t.w.v. € 49,50 cadeau. Dit videocollege vormt een boeiende aanvulling op uw opleiding. Bovendien kunt u het videocollege gebruiken als materiaal voor uw portfolio-opbouw. Zo gaat u direct goed van start!