Stressmanagement CCC PROFESSIONAL

In onze Europees erkende opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL wordt u opgeleid tot psychosociaal therapeut, kindertherapeut of verlies- en rouwtherapeut. U leert de veranderingsprocessen van emotioneel gezonde mensen (volwassenen of kinderen) begeleiden. Dit zijn mensen zónder psychische aandoening, maar helaas wel vaak mét een beperking in het gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen. Problematiek steekt de kop op als situatieveranderingen op hun pad komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, pesterijen, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk. De therapeut werkt doelgericht aan het verlagen van de distress van de cliënt door middel van coaching, counseling en conflictbemiddeling. Hierdoor zullen klachten van de cliënt afnemen en de persoonlijke effectiviteit toenemen.

De achterliggende filosofie
 • Een leven zonder stress is onmogelijk. Er is echter een groot verschil tussen gezonde stress (eustress) en ongezonde stress (distress). Binnen de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL leert u mensen begeleiden van distress naar eustress.
 • Mensenwerk vraagt vakwerk en vakwerk begint met een gedegen opleiding. Met die reden is de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opgebouwd uit verschillende modulen (gebaseerd op kennis en kunde), een stagetraject en een praktijkonderzoek .
 • Een PROFESSIONAL therapeut kent zichzelf en kan zichzelf parkeren. Hij weet wat zijn eigen bagage is. Tijdens het hulpverleningsproces kan hij zich hiervan loskoppelen om zich volledig en onbevooroordeeld op zijn cliënt te richten. Dit vraagt om een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen. De vooropleiding Stressmanagement CCC BASIC staat compleet in het teken van deze zelfreflectie. In de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt dit vermogen verder uitgebouwd.
 • Het werkveld vormt het uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding. Bij de ontwikkeling van de opleiding is uitgegaan van dat werkveld, de cliënt stond daarbij centraal. Vervolgens is vastgesteld welke competenties een therapeut nodig heeft om de processen van cliënten te begeleiden. De competenties zijn in meetbare stukken verdeeld: de indicatoren. Bepaald is welke leerdoelen nodig zijn voor het behalen van de indicatoren. Afgestemd op die leerdoelen is de lesstof geschreven en de manier van toetsen uitgewerkt. In het afstudeerportfolio wordt zichtbaar dat de capaciteiten aanwezig zijn om als professioneel therapeut in het werkveld aan de slag te gaan.
Drie afstudeerrichtingen

Binnen de opleiding stressmanagement CCC PROFESSIONAL kunt u kiezen voor de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut, afstudeerrichting Kindertherapeut en afstudeerrichting Verlies- en rouwtherapeut. De basis voor deze afstudeerrichtingen is hetzelfde: u heeft dezelfde instroomvoorwaarden, volgt dezelfde avondmodulen en zelfstudiemodule, u doorloopt hetzelfde afstudeertraject en verwerkt uw competentie-ontwikkeling in uw portfolio. Onderscheid tussen de drie afstudeerrichtingen wordt gemaakt op basis van de dagmodulen.

Studeer voor een zorgverlenersnummer

De opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL is een geaccrediteerde SNRO HBO opleiding. Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Op aanvraag krijgt u een zorgverlenersnummer (AGB code) toegewezen, waarna uw cliënten in aanmerking komen voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

De opbouw van de opleiding

De PROFESSIONAL opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de therapeutische competenties op HBO niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in uw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van uw studie moet blijken of u de therapeutische competenties op het juiste niveau beheerst. U legt uw competentieontwikkeling vast in een portfolio. Het portfolio kunt u zien als een map waarin u beschrijft wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. Met een compleet onderbouwd portfolio rondt u uw studie af.

Het programma PROFESSIONAL Kindertherapeut

Het studieprogramma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Competentie-ontwikkeling
Professionele begeleiding

Psychodidact heeft persoonlijk contact met de studenten hoog in het vaandel staan. De lijnen tussen de studenten en het team zijn kort. Natuurlijk is er veelvuldig e-mailcontact en voor een telefoontje om even bij te praten is alle tijd. Ook is er ruimte voor één op één contacten met de trainers voor en na de colleges en in de (lunch)pauzes.

U kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens uw studie. De volgende personen lopen tijdens uw studie met u mee:

 • Trainers: De trainers verzorgen de hoor- en werkcolleges; zowel vakinhoudelijk als didactisch.
 • Co-trainers: Co-trainers ondersteunen tijdens trainingen waar nodig en vervangen de trainers bij afwezigheid.
 • Gasttrainers: Dit zijn sprekers van buitenaf die een gastcollege verzorgen. U kunt hierbij denken aan een huisarts, hoogleraar van een universiteit of een specialist uit het werkveld.
 • Mentoren: Mentoren begeleiden studenten tijdens oefensessies binnen een module en bij eventuele huiswerkopdrachten.
 • Persoonlijk mentor: Deze mentor begeleidt u tijdens uw studie in de opbouw van uw portfolio.
 • Stagebegeleider: Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt uw stagebegeleider u tijdens het stagetraject.
 • Schoolcounselor: Ter optimalisatie van uw persoonlijke ontwikkeling kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van de schoolcounselors.
SNRO HBO Diploma

De PROFESSIONAL opleiding is beoordeeld door SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg). Dit heeft geleid tot de SNRO HBO erkenning. Opleidingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Door het positieve accreditatiebesluit heeft de opleiding het SNRO-kwaliteitskeurmerk gekregen en staat deze ingeschreven in het SNRO register. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Plato normen

De Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL Kindertherapeut voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK). Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kunt u aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvangt u een zorgverlenersnummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding uit het aanvullende pakket van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Studeer voor meerdere diploma’s

Mogelijk bent u niet alleen geïnteresseerd in de dagmodulen behorende bij de afstudeerrichting Kindertherapeut, maar ook in die van de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut of afstudeerrichting Verlies- en rouwtherapeut. U kunt ervoor kiezen om ook de dagmodulen uit de andere afstudeerrichtingen te volgen. Zo wordt u niet alleen kindertherapeut, maar ook psychosociaal therapeut of verlies- en rouwtherapeut.

Carrièreperspectief

De PROFESSIONAL Kindertherapeut kan werkzaam zijn:

 • In een samenwerkingsverband in de gezondheidszorg in de eerste lijn: medisch met bijvoorbeeld huisarts, paramedisch met bijvoorbeeld orthopedagoog, kinderpsycholoog of logopedist, alternatief met bijvoorbeeld homeopaat of haptonoom.
 • In de ambulante zorg.
 • In samenwerking met gemeenten.
 • In het onderwijs.
 • Als zelfstandige binnen een eigen praktijk.
NLQF

NLQF

De opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) is in het Nederlandse (NLQF) en Europese (EQF) kwalificatiekader ingeschaald op niveau 6. Dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

Plato Universiteit Leiden

Plato Universiteit Leiden

Onderzoek van de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat de Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opleidingen voldoen aan alle onderwijskundige kwaliteitseisen van HBO-niveau en omvang.

SNRO

SNRO

Afronding van de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) geeft recht op een SNRO gecertificeerd HBO diploma dat wordt erkend door beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg.

Studieduur

De PROFESSIONAL opleiding is bij goed resultaat in drieënhalf jaar te voltooien. In het kort kunnen we zeggen dat de avondmodulen en de stage de minimale lengte van uw studie bepalen. U mag er ook voor kiezen om uw studie over een langere periode te spreiden. De maximale duur is zes jaar.

Psychodidact werkt met een roulerend systeem. Ieder jaar zijn er twee momenten waarop u kunt starten met de opleiding: januari of september. Het startmoment is bepalend voor de volgorde waarin u de avondmodulen gaat volgen.

 • De avondmodule Gespreksmethodiek loopt van januari t/m december in de oneven jaren (bijvoorbeeld in 2023 en 2025).
 • De avondmodule Algemene psychologie loopt van januari t/m juni in de even jaren (bijvoorbeeld in 2022 en 2024).
 • De avondmodule Klinische psychologie loopt van september t/m december in de even jaren (bijvoorbeeld in 2022 en 2024).
 • De avondmodule Zelfreflectie vindt jaarlijks plaats van januari t/m april of van september t/m december (bijvoorbeeld in 2022 en 2023).

Start u bijvoorbeeld in september 2022 met de PROFESSIONAL opleiding dan begint u met de avondmodule Klinische psychologie, daaropvolgend in januari 2023 met Gespreksmethodiek, in januari 2024 met Algemene psychologie en in september 2024 met Zelfreflectie.

Start u liever in januari 2023 met de opleiding dan begint u met de avondmodule Gespreksmethodiek, daaropvolgend in januari 2024 met Algemene psychologie, in september 2024 met Klinische psychologie en in januari 2025 met Zelfreflectie.

Tijdens deze gehele periode kunt u de vier dagmodulen volgen, de zelfstudiemodule inrichten, het praktijkonderzoek uitvoeren en uw portfolio opbouwen. Maar natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om dit te spreiden. De dagmodulen worden ieder jaar opnieuw aangeboden. U kunt dus zelf kiezen in welk jaar van uw studie u die wilt volgen. De zelfstudiemodule plant u in naar eigen inzicht. Na het afronden van de verschillende modulen en het inleveren van minimaal vier portfolio’s kunt u starten met uw stagetraject (dat minimaal een jaar duurt met een tijdsinvestering van vier tot zes uur per week).

Studiebelasting

De studielast van de SNRO HBO opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt uitgedrukt in credits (die qua studielast identiek zijn aan de EC’s uit het ECTS systeem). De BASIC en PROFESSIONAL opleiding samen leveren 240 credits. Dat is bij een normaal studieverloop gelijk aan vier jaar. De studiebelasting is afhankelijk van de module die u volgt en van uw studietempo. Daarnaast heeft de lengte van uw studie grote invloed op de te investeren tijd per week. Wanneer u de PROFESSIONAL afrondt in drieënhalf jaar zal een andere tijdsinvestering gevraagd worden dan bij bijvoorbeeld vierenhalf jaar.

We spreken binnen deze studie van directe studie-uren (contacturen, literatuur, opdrachten, oefeningen, voorbereiding tentamen, stage, praktijkonderzoek, portfolio-opbouw) die ongeveer de helft van de tijdsinvestering zullen vragen. Daarnaast zal eenzelfde investering gevraagd worden voor indirecte studie-uren. U zult merken dat de studie deel gaat uitmaken van uw dagelijkse leven. Het stressmanagement wordt a way of live. Al voelt dit niet als studeren toch zijn het belangrijke uren op weg naar professioneel therapeutschap.

Toelatingseisen

Er dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan om in te kunnen stromen in de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL:

 1. HAVO diploma, MBO 4 diploma of met voldoende resultaat afgelegde 21+ toets
 2. Diploma opleiding Stressmanagement CCC BASIC
 3. Positief beoordeelde toelatingsopdracht

Voor de afstudeerrichtingen Psychosociaal therapeut, Kindertherapeut en Verlies- en rouwtherapeut gelden dezelfde instroomvoorwaarden.

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Studiekosten

Als u zich inschrijft voor de gehele opleiding zijn er twee betalingsopties.

 • Bij betaling van de complete opleiding in één keer ontvangt u € 1000,- korting op het totale lesgeld.
Betaling in één keer
Lesgeld
Totaal € 8670,- € 7660,-
 • Bij betaling van de gehele opleiding in termijnen ontvangt u ruim € 800,- korting op het totale lesgeld.
Betaling in termijnen
Lesgeld
Aanbetaling € 510,-
30 maanden x € 245,- € 7350,-
Totaal € 8670,- € 7860,-

U kunt er – onder voorbehoud van een vrije plaats – voor kiezen per module in te schrijven. U betaalt in dat geval het lesgeld van die betreffende module en de prijs die op dat moment geldt.

Modulen
Lesgeld
Algemene psychologie € 1095,-
Klinische psychologie € 1095,-
De gespreksmethodiek € 1895,-
Zelfreflectie € 1095,-
Hechting 1 € 995,-
Hechting 2 € 750,-
Systeemtherapie € 750,-
Communicatie en spel € 995,-
Totaal € 8670,-

Omschrijving

Stressmanagement CCC PROFESSIONAL

In onze Europees erkende opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL wordt u opgeleid tot psychosociaal therapeut, kindertherapeut of verlies- en rouwtherapeut. U leert de veranderingsprocessen van emotioneel gezonde mensen (volwassenen of kinderen) begeleiden. Dit zijn mensen zónder psychische aandoening, maar helaas wel vaak mét een beperking in het gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen. Problematiek steekt de kop op als situatieveranderingen op hun pad komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, pesterijen, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk. De therapeut werkt doelgericht aan het verlagen van de distress van de cliënt door middel van coaching, counseling en conflictbemiddeling. Hierdoor zullen klachten van de cliënt afnemen en de persoonlijke effectiviteit toenemen.

De achterliggende filosofie
 • Een leven zonder stress is onmogelijk. Er is echter een groot verschil tussen gezonde stress (eustress) en ongezonde stress (distress). Binnen de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL leert u mensen begeleiden van distress naar eustress.
 • Mensenwerk vraagt vakwerk en vakwerk begint met een gedegen opleiding. Met die reden is de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opgebouwd uit verschillende modulen (gebaseerd op kennis en kunde), een stagetraject en een praktijkonderzoek .
 • Een PROFESSIONAL therapeut kent zichzelf en kan zichzelf parkeren. Hij weet wat zijn eigen bagage is. Tijdens het hulpverleningsproces kan hij zich hiervan loskoppelen om zich volledig en onbevooroordeeld op zijn cliënt te richten. Dit vraagt om een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen. De vooropleiding Stressmanagement CCC BASIC staat compleet in het teken van deze zelfreflectie. In de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt dit vermogen verder uitgebouwd.
 • Het werkveld vormt het uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding. Bij de ontwikkeling van de opleiding is uitgegaan van dat werkveld, de cliënt stond daarbij centraal. Vervolgens is vastgesteld welke competenties een therapeut nodig heeft om de processen van cliënten te begeleiden. De competenties zijn in meetbare stukken verdeeld: de indicatoren. Bepaald is welke leerdoelen nodig zijn voor het behalen van de indicatoren. Afgestemd op die leerdoelen is de lesstof geschreven en de manier van toetsen uitgewerkt. In het afstudeerportfolio wordt zichtbaar dat de capaciteiten aanwezig zijn om als professioneel therapeut in het werkveld aan de slag te gaan.
Drie afstudeerrichtingen

Binnen de opleiding stressmanagement CCC PROFESSIONAL kunt u kiezen voor de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut, afstudeerrichting Kindertherapeut en afstudeerrichting Verlies- en rouwtherapeut. De basis voor deze afstudeerrichtingen is hetzelfde: u heeft dezelfde instroomvoorwaarden, volgt dezelfde avondmodulen en zelfstudiemodule, u doorloopt hetzelfde afstudeertraject en verwerkt uw competentie-ontwikkeling in uw portfolio. Onderscheid tussen de drie afstudeerrichtingen wordt gemaakt op basis van de dagmodulen.

Studeer voor een zorgverlenersnummer

De opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL is een geaccrediteerde SNRO HBO opleiding. Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Op aanvraag krijgt u een zorgverlenersnummer (AGB code) toegewezen, waarna uw cliënten in aanmerking komen voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Programma

De opbouw van de opleiding

De PROFESSIONAL opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de therapeutische competenties op HBO niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in uw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van uw studie moet blijken of u de therapeutische competenties op het juiste niveau beheerst. U legt uw competentieontwikkeling vast in een portfolio. Het portfolio kunt u zien als een map waarin u beschrijft wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. Met een compleet onderbouwd portfolio rondt u uw studie af.

Het programma PROFESSIONAL Kindertherapeut

Het studieprogramma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Competentie-ontwikkeling

Begeleiding

Professionele begeleiding

Psychodidact heeft persoonlijk contact met de studenten hoog in het vaandel staan. De lijnen tussen de studenten en het team zijn kort. Natuurlijk is er veelvuldig e-mailcontact en voor een telefoontje om even bij te praten is alle tijd. Ook is er ruimte voor één op één contacten met de trainers voor en na de colleges en in de (lunch)pauzes.

U kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens uw studie. De volgende personen lopen tijdens uw studie met u mee:

 • Trainers: De trainers verzorgen de hoor- en werkcolleges; zowel vakinhoudelijk als didactisch.
 • Co-trainers: Co-trainers ondersteunen tijdens trainingen waar nodig en vervangen de trainers bij afwezigheid.
 • Gasttrainers: Dit zijn sprekers van buitenaf die een gastcollege verzorgen. U kunt hierbij denken aan een huisarts, hoogleraar van een universiteit of een specialist uit het werkveld.
 • Mentoren: Mentoren begeleiden studenten tijdens oefensessies binnen een module en bij eventuele huiswerkopdrachten.
 • Persoonlijk mentor: Deze mentor begeleidt u tijdens uw studie in de opbouw van uw portfolio.
 • Stagebegeleider: Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt uw stagebegeleider u tijdens het stagetraject.
 • Schoolcounselor: Ter optimalisatie van uw persoonlijke ontwikkeling kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van de schoolcounselors.

Diploma

SNRO HBO Diploma

De PROFESSIONAL opleiding is beoordeeld door SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg). Dit heeft geleid tot de SNRO HBO erkenning. Opleidingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Door het positieve accreditatiebesluit heeft de opleiding het SNRO-kwaliteitskeurmerk gekregen en staat deze ingeschreven in het SNRO register. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Plato normen

De Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL Kindertherapeut voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK). Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kunt u aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvangt u een zorgverlenersnummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding uit het aanvullende pakket van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Studeer voor meerdere diploma’s

Mogelijk bent u niet alleen geïnteresseerd in de dagmodulen behorende bij de afstudeerrichting Kindertherapeut, maar ook in die van de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut of afstudeerrichting Verlies- en rouwtherapeut. U kunt ervoor kiezen om ook de dagmodulen uit de andere afstudeerrichtingen te volgen. Zo wordt u niet alleen kindertherapeut, maar ook psychosociaal therapeut of verlies- en rouwtherapeut.
De PROFESSIONAL Kindertherapeut kan werkzaam zijn:

 • In een samenwerkingsverband in de gezondheidszorg in de eerste lijn: medisch met bijvoorbeeld huisarts, paramedisch met bijvoorbeeld orthopedagoog, kinderpsycholoog of logopedist, alternatief met bijvoorbeeld homeopaat of haptonoom.
 • In de ambulante zorg.
 • In samenwerking met gemeenten.
 • In het onderwijs.
 • Als zelfstandige binnen een eigen praktijk.

Erkenning

NLQF

De opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) is in het Nederlandse (NLQF) en Europese (EQF) kwalificatiekader ingeschaald op niveau 6. Dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

Plato Universiteit Leiden

Onderzoek van de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat de Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opleidingen voldoen aan alle onderwijskundige kwaliteitseisen van HBO-niveau en omvang.

SNRO

Afronding van de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) geeft recht op een SNRO gecertificeerd HBO diploma dat wordt erkend door beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg.

Studieduur

Studieduur

De PROFESSIONAL opleiding is bij goed resultaat in drieënhalf jaar te voltooien. In het kort kunnen we zeggen dat de avondmodulen en de stage de minimale lengte van uw studie bepalen. U mag er ook voor kiezen om uw studie over een langere periode te spreiden. De maximale duur is zes jaar.

Psychodidact werkt met een roulerend systeem. Ieder jaar zijn er twee momenten waarop u kunt starten met de opleiding: januari of september. Het startmoment is bepalend voor de volgorde waarin u de avondmodulen gaat volgen.

 • De avondmodule Gespreksmethodiek loopt van januari t/m december in de oneven jaren (bijvoorbeeld in 2023 en 2025).
 • De avondmodule Algemene psychologie loopt van januari t/m juni in de even jaren (bijvoorbeeld in 2022 en 2024).
 • De avondmodule Klinische psychologie loopt van september t/m december in de even jaren (bijvoorbeeld in 2022 en 2024).
 • De avondmodule Zelfreflectie vindt jaarlijks plaats van januari t/m april of van september t/m december (bijvoorbeeld in 2022 en 2023).

Start u bijvoorbeeld in september 2022 met de PROFESSIONAL opleiding dan begint u met de avondmodule Klinische psychologie, daaropvolgend in januari 2023 met Gespreksmethodiek, in januari 2024 met Algemene psychologie en in september 2024 met Zelfreflectie.

Start u liever in januari 2023 met de opleiding dan begint u met de avondmodule Gespreksmethodiek, daaropvolgend in januari 2024 met Algemene psychologie, in september 2024 met Klinische psychologie en in januari 2025 met Zelfreflectie.

Tijdens deze gehele periode kunt u de vier dagmodulen volgen, de zelfstudiemodule inrichten, het praktijkonderzoek uitvoeren en uw portfolio opbouwen. Maar natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om dit te spreiden. De dagmodulen worden ieder jaar opnieuw aangeboden. U kunt dus zelf kiezen in welk jaar van uw studie u die wilt volgen. De zelfstudiemodule plant u in naar eigen inzicht. Na het afronden van de verschillende modulen en het inleveren van minimaal vier portfolio’s kunt u starten met uw stagetraject (dat minimaal een jaar duurt met een tijdsinvestering van vier tot zes uur per week).

Studiebelasting

De studielast van de SNRO HBO opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt uitgedrukt in credits (die qua studielast identiek zijn aan de EC’s uit het ECTS systeem). De BASIC en PROFESSIONAL opleiding samen leveren 240 credits. Dat is bij een normaal studieverloop gelijk aan vier jaar. De studiebelasting is afhankelijk van de module die u volgt en van uw studietempo. Daarnaast heeft de lengte van uw studie grote invloed op de te investeren tijd per week. Wanneer u de PROFESSIONAL afrondt in drieënhalf jaar zal een andere tijdsinvestering gevraagd worden dan bij bijvoorbeeld vierenhalf jaar.

We spreken binnen deze studie van directe studie-uren (contacturen, literatuur, opdrachten, oefeningen, voorbereiding tentamen, stage, praktijkonderzoek, portfolio-opbouw) die ongeveer de helft van de tijdsinvestering zullen vragen. Daarnaast zal eenzelfde investering gevraagd worden voor indirecte studie-uren. U zult merken dat de studie deel gaat uitmaken van uw dagelijkse leven. Het stressmanagement wordt a way of live. Al voelt dit niet als studeren toch zijn het belangrijke uren op weg naar professioneel therapeutschap.

Toelating

Toelatingseisen

Er dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan om in te kunnen stromen in de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL:

 1. HAVO diploma, MBO 4 diploma of met voldoende resultaat afgelegde 21+ toets
 2. Diploma opleiding Stressmanagement CCC BASIC
 3. Positief beoordeelde toelatingsopdracht

Voor de afstudeerrichtingen Psychosociaal therapeut, Kindertherapeut en Verlies- en rouwtherapeut gelden dezelfde instroomvoorwaarden.

Locatie

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Studiekosten

Als u zich inschrijft voor de gehele opleiding zijn er twee betalingsopties.

 • Bij betaling van de complete opleiding in één keer ontvangt u € 500,- korting op het totale lesgeld.
Betaling in één keer
Lesgeld
Totaal € 8160,- € 7660,-
 • Bij betaling van de gehele opleiding in termijnen ontvangt u € 300,- korting op het totale lesgeld.
Betaling in termijnen
Lesgeld
Aanbetaling € 510,-
30 maanden x € 245,- € 7350,-
Totaal € 8160,- € 7860,-

U kunt er – onder voorbehoud van een vrije plaats – voor kiezen per module in te schrijven. U betaalt in dat geval het lesgeld van die betreffende module en de prijs die op dat moment geldt.

Modulen
Lesgeld
Algemene psychologie € 995,-
Klinische psychologie € 995,-
De gespreksmethodiek € 1795,-
Zelfreflectie € 995,-
Hechting 1 € 995,-
Hechting 2 € 695,-
Systeemtherapie € 695,-
Communicatie en spel € 995,-
Totaal € 8160,-

“Een opleiding met herkenbare technieken uit NLP en de gespreksmethodiek uit de professional opleiding. Veel nieuwe kennis en tools, toepasbaar om kinderen en hun gezinnen te begeleiden. De modules van de systeemtherapie en hechting zijn ook erg bruikbaar voor de begeleiding van volwassenen. Kundige en gedreven docenten die de stof laten leven. Het heeft ertoe geleid (aangemoedigd door de 'communicatie en spel' docent) dat ik nu met een collega een praktijk heb als kindertherapeut en gezinsbegeleider.”

Marian Rekers

“Dit jaar mijn opleiding bij Psychodidact afgesloten. Wat een verrijking! Naast een mooie bijdrage aan mijn persoonlijke groei heb ik enorm veel kennis en kunde opgedaan om anderen te begeleiden in hun proces naar verandering. Momenteel heb ik me als mentor in opleiding aan Psychodidact verbonden. Een nieuwe leerzame stap in mijn carrière.”

Lianne van den Elzen

“Super interessante en up to date modules die je van begin tot eind boeien, inspireren en uitdagen. Met name de module hechting vond ik ongelofelijk interessant, vernieuwend en wereld verbredend. Stof die eigenlijk iedereen zou moeten kennen en bijzonder compleet en duidelijk! Ik vind het bijzonder knap dat Irene en Rut zulke interessante, goed in elkaar zittende modules creëren en aanbieden en ben hier zeker dankbaar voor omdat ze de handvatten bieden die je nodig hebt bij het helpen van mensen (en jezelf).”

Ruby Huissen

“De opleiding Kindertherapeut is pittig qua inhoud, maar is echt heel erg de moeite waard. Een brede opleiding, veel verdieping en goed aansluitend bij de praktijk. Geweldige docenten met heel veel kennis en altijd bereid om je vragen te beantwoorden en mee te denken. Het samenwerken met studiegenoten vind ik ook heel waardevol. Het heeft mij in ieder geval veel gebracht, ook met betrekking tot zelfinzicht en ontwikkeling.”

Melanie Kastelijn