Stressmanagement CCC PROFESSIONAL

In onze Europees erkende opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL leert u de veranderingsprocessen van emotioneel gezonde mensen (volwassenen of kinderen) begeleiden. Dit zijn mensen zonder psychische aandoening, maar helaas wel vaak behept met een beperkt gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen. Problematiek steekt de kop op als situatieveranderingen op hun pad komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, pesterijen, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk. De stressmanager werkt doelgericht aan het verlagen van de distress van de client door middel van coaching, counseling en conflictbemiddeling. Hierdoor zullen klachten van de cliënt afnemen en de persoonlijke effectiviteit toenemen.

De achterliggende filosofie
 • Een leven zonder stress is onmogelijk. Er is echter een groot verschil tussen gezonde stress (eustress) en ongezonde stress (distress). Binnen de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL leert u mensen begeleiden van distress naar eustress.
 • Mensenwerk vraagt vakwerk en vakwerk begint met een gedegen opleiding. Met die reden is de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opgebouwd uit verschillende modulen (gebaseerd op kennis en kunde), een stagetraject en een praktijkonderzoek .
 • Een PROFESSIONAL stressmanager kent zichzelf en kan zichzelf parkeren. Hij weet wat zijn eigen bagage is. Tijdens het hulpverleningsproces kan hij zich hiervan loskoppelen om zich volledig en onbevooroordeeld op zijn cliënt te richten. Dit vraagt om een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen. De vooropleiding Stressmanagement CCC BASIC staat compleet in het teken van deze zelfreflectie. In de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt dit vermogen verder uitgebouwd.
 • Het werkveld vormt het uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding. Bij de ontwikkeling van de opleiding is uitgegaan van het werkveld; de cliënt stond daarbij centraal. Vervolgens is vastgesteld welke competenties een stressmanager nodig heeft om de processen van cliënten te begeleiden. De competenties zijn in meetbare stukken verdeeld; de indicatoren. Bepaald is welke leerdoelen nodig zijn voor het behalen van de indicatoren. Afgestemd op die leerdoelen is de lesstof geschreven en de manier van toetsen uitgewerkt. In het afstudeerportfolio wordt zichtbaar dat de capaciteiten aanwezig zijn om als professioneel stressmanager in het werkveld aan de slag te gaan.
Twee afstudeerrichtingen

Binnen de opleiding stressmanagement CCC PROFESSIONAL kunt u kiezen voor de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut en de afstudeerrichting Kindertherapeut. De basis voor deze afstudeerrichtingen is hetzelfde: U heeft dezelfde instroomvoorwaarden, volgt dezelfde avondmodulen en zelfstudiemodule, u doorloopt hetzelfde afstudeertraject en verwerkt in beide gevallen uw competentie-ontwikkeling in portfolio. Onderscheid tussen de twee afstudeerrichtingen wordt gemaakt op basis van de dagmodulen.

Studeer voor een zorgverlenersnummer

De opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL is een geaccrediteerde SNRO HBO opleiding. Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Op aanvraag krijgt u een zorgverlenersnummer (AGB code) toegewezen, waarna uw cliënten in aanmerking komen voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Voor wie is de opleiding PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut bedoeld?

Door de jaren heen is gebleken dat studenten met verschillende redenen de opleiding volgen. Sommige studenten starten puur uit interesse aan deze beroepsopleiding. Ze gaan er met recht vanuit dat ze het geleerde kunnen toepassen in de praktijk van alle dag (in contact met partner, familie, collega’s enzovoorts). Anderen komen met een duidelijk omkaderd doel: ik wil in de toekomst als professioneel stressmanager cliënten begeleiden tijdens hun ontwikkeling. Dat kan zijn als aanvulling op wat ze eerder gestudeerd hebben of als aanvulling op het werk dat ze nu al doen of wellicht juist om een carrièreswitch te bewerkstelligen. Eén ding staat als een paal boven water, mensen die deze opleiding volgen zijn geïnteresseerd in zichzelf en de medemens.

Voor wie kan de opleiding PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut interessant zijn?
 • Voor maatschappelijk werk(st)ers – om naast de taakgerichte aanpak ook het emotionele stuk van mensen te begeleiden
 • Voor verpleegkundigen – om op een dieper level met mensen te communiceren
 • Voor leidinggevenden – om hun werknemers optimaal te laten functioneren
 • Voor juristen en advocaten – om te bemiddelen in conflictsituaties
 • Voor consultants – om de individuele procesbegeleidende kant te ontwikkelen
 • Voor loopbaanbegeleiders – om ook lange termijnveranderingen te bewerkstelligen (duurzaamheid)
 • Voor vertrouwenspersonen – om op verschillende levels met gesprekspartners te kunnen communiceren
 • Voor therapeuten – om door te ontwikkelen binnen het vakgebied
 • Voor carrièreswitchers – om professioneel te werken met mensen
 • Voor SPW’ers – om op HBO niveau binnen het vak door te studeren
 • Voor SPH’ers en HBO’ers Social Work – om naast de brede theoretische kennis nog meer de diepte in te gaan én de praktijkkant van het vak te leren
 • Voor HBO’ers (toegepaste) psychologie – om naast het in kaart brengen van gedrag nu het proces te leren begeleiden naar gedragsverandering (therapie)
 • Voor U – omdat u geïnteresseerd bent in de mens en zijn psyche
De opbouw van de opleiding

De PROFESSIONAL opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de stressmanager-competenties op HBO niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in uw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van uw studie moet blijken of u de stressmanager-competenties op het juiste niveau beheerst. U legt uw competentieontwikkeling vast in een portfolio. Het portfolio kunt u zien als een map waarin u beschrijft wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. Met een compleet onderbouwd portfolio rondt u uw studie af.

Het programma PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut

Het studieprogramma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Competentie-ontwikkeling
Professionele begeleiding

Psychodidact heeft persoonlijk contact met de studenten hoog in het vaandel staan. De lijnen tussen de studenten en het team zijn kort. Natuurlijk is er veelvuldig e-mailcontact en voor een telefoontje om even bij te praten is alle tijd. Ook is er ruimte voor één op één contacten met de trainers voor en na de colleges en in de (lunch)pauzes.

U kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens uw studie. De volgende personen lopen tijdens uw studie met u mee:

 • Trainers: De trainers verzorgen de hoor- en werkcolleges; zowel vakinhoudelijk als didactisch.
 • Co-trainers: Co-trainers ondersteunen tijdens trainingen waar nodig en vervangen de trainers bij afwezigheid.
 • Gasttrainers: Dit zijn sprekers van buitenaf die een gastcollege verzorgen. U kunt hierbij denken aan een huisarts, hoogleraar van een universiteit of een specialist uit het werkveld.
 • Mentoren: Mentoren begeleiden studenten tijdens oefensessies binnen een module en bij eventuele huiswerkopdrachten.
 • Persoonlijk mentor: Deze mentor begeleidt u tijdens uw studie in de opbouw van uw portfolio.
 • Stagebegeleider: Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt uw stagebegeleider u tijdens het stagetraject.
 • Schoolcounselor: Ter optimalisatie van uw persoonlijke ontwikkeling kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van de schoolcounselors.
SNRO HBO Diploma

De PROFESSIONAL opleiding is beoordeeld door SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg). Dit heeft geleid tot de SNRO HBO erkenning. Opleidingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Bij een positief accreditatiebesluit ontvangt de opleiding het SNRO-kwaliteitskeurmerk en wordt ingeschreven in het SNRO register. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Plato normen

De Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK). Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kunt u aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvangt u een zorgverlenersnummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding uit het aanvullende pakket van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Studeer voor twee diploma’s

Mogelijk bent u niet alleen geïnteresseerd in de dagmodulen behorende bij de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut, maar ook in die van de afstudeerrichting Kindertherapeut. U kunt ervoor kiezen om ook de dagmodulen uit de afstudeerrichting Kindertherapeut te volgen. Zo wordt u niet alleen psychosociaal therapeut, maar ook kindertherapeut en ontvangt u niet één, maar twee diploma’s.

Carrièreperspectief

De PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut kan werkzaam zijn:

 • In een samenwerkingsverband in de gezondheidszorg in de eerste lijn: medisch met bijvoorbeeld huisarts, paramedisch met bijvoorbeeld psycholoog of fysiotherapeut, alternatief met bijvoorbeeld haptonoom of hypnotherapeut.
 • Bij maatschappelijke en sociale instanties zoals Algemeen Maatschappelijk Werk.
 • Binnen het bedrijfsleven met als taak het terugdringen van het ziekteverzuim, het begeleiden van fusies en reorganisaties en het bemiddelen in conflicten.
 • Als zelfstandige binnen een eigen praktijk.

NLQF

De opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) is in het Nederlandse (NLQF) en Europese (EQF) kwalificatiekader ingeschaald op niveau 6. Dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

Plato Universiteit Leiden

Onderzoek van de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat de Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opleidingen voldoen aan alle onderwijskundige kwaliteitseisen van HBO-niveau en omvang.

SNRO

Afronding van de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) geeft recht op een SNRO gecertificeerd HBO diploma dat wordt erkend door beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg.

Studieduur

De PROFESSIONAL opleiding is bij goed resultaat in drie jaar tot drieënhalf jaar te voltooien. In het kort kunnen we zeggen dat de avondmodulen en de stage de minimale lengte van uw studie bepalen. U mag er ook voor kiezen om uw studie over een langere periode te spreiden. De maximale duur is zes jaar.

Psychodidact werkt met een roulerend systeem. Ieder jaar zijn er twee momenten waarop u kunt starten met de opleiding: januari of september. Het startmoment is bepalend voor de volgorde waarin u de avondmodulen gaat volgen.

 • De avondmodule Algemene psychologie loopt van januari t/m juni in de even jaren (bijvoorbeeld in 2018 en 2020).
 • De avondmodule Klinische psychologie loopt van september t/m december in de even jaren (bijvoorbeeld in 2018 en 2020).
 • De avondmodule De gespreksmethodiek loopt van januari t/m december in de oneven jaren (bijvoorbeeld in 2019 en 2021).
 • De avondmodule Adem en ontspanning vindt jaarlijks plaats van januari t/m april of van september t/m december (bijvoorbeeld in 2018 en 2019).

Start u bijvoorbeeld in september 2018 met de opleiding dan begint u met de avondmodule Klinische psychologie, daaropvolgend in januari 2019 met Gespreksmethodiek, in januari 2020 met Algemene psychologie en in september 2020 met Adem en ontspanning.

Start u liever in januari 2019 met de opleiding dan begint u met de avondmodule Gespreksmethodiek, daaropvolgend in januari 2020 met Algemene psychologie, in september 2020 met Klinische psychologie en in januari 2021 met Adem en ontspanning.

Tijdens deze gehele periode kunt u de vier dagmodulen volgen, de zelfstudiemodule inrichten, het praktijkonderzoek uitvoeren en uw portfolio opbouwen. Maar natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om de studie te spreiden over een langere periode (maximaal zes jaar). De dagmodulen worden op verschillende momenten in het jaar aangeboden. De zelfstudiemodule deelt u in naar eigen inzicht. Afhankelijk van de volgorde waarop u de modulen doorloopt kunt u met uw stagetraject (dat een jaar duurt) starten tijdens de laatste avondmodule (het laatste half jaar) of ná de avondmodulen.

Studiebelasting

De studielast van de SNRO HBO opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt uitgedrukt in credits (die qua studielast identiek zijn aan de EC’s uit het ECTS systeem). De BASIC en PROFESSIONAL opleiding samen leveren 240 credits. Dat is bij een normaal studieverloop gelijk aan vier jaar. De studiebelasting is afhankelijk van de module die u volgt en van uw studietempo. Daarnaast heeft de lengte van uw studie grote invloed op de te investeren tijd per week. Wanneer u de complete studie afrondt in drieënhalf jaar zal een andere tijdsinvestering gevraagd worden dan bij bijvoorbeeld vierenhalf jaar.

We spreken binnen deze studie van directe studie-uren (contacturen, literatuur, opdrachten, oefeningen, voorbereiding tentamen, stage, praktijkonderzoek, portfolio-opbouw) die ongeveer de helft van de tijdsinvestering zullen vragen. Daarnaast zal eenzelfde investering gevraagd worden voor indirecte studie-uren. U zult merken dat de studie deel gaat uitmaken van uw dagelijkse leven. Het stressmanagement wordt a way of live. Al voelt dit niet als studeren toch zijn het belangrijke uren op weg naar professioneel stressmanagerschap.

Toelatingseisen

Voorwaarden om in te stromen in de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL:

 1. HAVO diploma, MBO 4 diploma of met voldoende resultaat afgelegde 21+ toets
 2. Diploma opleiding Stressmanagement CCC BASIC
 3. Positief beoordeelde toelatingsopdracht

Voor de afstudeerrichtingen Psychosociaal therapeut en Kindertherapeut gelden dezelfde instroomvoorwaarden.

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Studiekosten

Bij betaling in één keer ontvangt u € 500,- korting op het totale lesgeld.

Betaling in één keer
Lesgeld
Totaal € 6650,- € 6150,-

Bij betaling in termijnen ontvangt u € 300,- korting op het totale lesgeld.

Betaling in termijnen
Lesgeld
Aanbetaling € 350,-
30 maanden x € 200,- € 6000,-
Totaal € 6650,- € 6350,-

U kunt ervoor kiezen de opleiding per module te volgen. Dit biedt u de vrijheid om op ieder gewenst moment in de opleiding te stoppen. Na afronding van een module bepaalt u zelf of u wel of niet doorstudeert. Telkens wanneer u ervoor kiest een nieuwe module te starten, betaalt u – onder voorbehoud van een vrije plaats – het lesgeld van die betreffende module en de prijs die op dat moment geldt.

Modulen
Lesgeld
Algemene psychologie € 975,-
Klinische psychologie € 975,-
De gespreksmethodiek € 1550,-
Adem en ontspanning € 750,-
Transacties € 600,-
Overtuigingen € 600,-
Denkstijlen 1 € 600,-
Denkstijlen 2 € 600,-
Totaal € 6650,-
ACTIE! Videocollege cadeau

Schrijft u zich in voor de gehele opleiding PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut, dan ontvangt u een videocollege t.w.v. € 49,50 cadeau. Dit videocollege vormt een boeiende aanvulling op uw opleiding. Bovendien kunt u het videocollege gebruiken als materiaal voor uw portfolio-opbouw. Zo gaat u direct goed van start!

Omschrijving

Stressmanagement CCC PROFESSIONAL

In onze Europees erkende opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL leert u de veranderingsprocessen van emotioneel gezonde mensen (volwassenen of kinderen) begeleiden. Dit zijn mensen zonder psychische aandoening, maar helaas wel vaak behept met een beperkt gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen. Problematiek steekt de kop op als situatieveranderingen op hun pad komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, pesterijen, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk. De stressmanager werkt doelgericht aan het verlagen van de distress van de client door middel van coaching, counseling en conflictbemiddeling. Hierdoor zullen klachten van de cliënt afnemen en de persoonlijke effectiviteit toenemen.

De achterliggende filosofie
 • Een leven zonder stress is onmogelijk. Er is echter een groot verschil tussen gezonde stress (eustress) en ongezonde stress (distress). Binnen de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL leert u mensen begeleiden van distress naar eustress.
 • Mensenwerk vraagt vakwerk en vakwerk begint met een gedegen opleiding. Met die reden is de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opgebouwd uit verschillende modulen (gebaseerd op kennis en kunde), een stagetraject en een praktijkonderzoek .
 • Een PROFESSIONAL stressmanager kent zichzelf en kan zichzelf parkeren. Hij weet wat zijn eigen bagage is. Tijdens het hulpverleningsproces kan hij zich hiervan loskoppelen om zich volledig en onbevooroordeeld op zijn cliënt te richten. Dit vraagt om een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen. De vooropleiding Stressmanagement CCC BASIC staat compleet in het teken van deze zelfreflectie. In de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt dit vermogen verder uitgebouwd.
 • Het werkveld vormt het uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding. Bij de ontwikkeling van de opleiding is uitgegaan van het werkveld; de cliënt stond daarbij centraal. Vervolgens is vastgesteld welke competenties een stressmanager nodig heeft om de processen van cliënten te begeleiden. De competenties zijn in meetbare stukken verdeeld; de indicatoren. Bepaald is welke leerdoelen nodig zijn voor het behalen van de indicatoren. Afgestemd op die leerdoelen is de lesstof geschreven en de manier van toetsen uitgewerkt. In het afstudeerportfolio wordt zichtbaar dat de capaciteiten aanwezig zijn om als professioneel stressmanager in het werkveld aan de slag te gaan.
Twee afstudeerrichtingen

Binnen de opleiding stressmanagement CCC PROFESSIONAL kunt u kiezen voor de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut en de afstudeerrichting Kindertherapeut. De basis voor deze afstudeerrichtingen is hetzelfde: U heeft dezelfde instroomvoorwaarden, volgt dezelfde avondmodulen en zelfstudiemodule, u doorloopt hetzelfde afstudeertraject en verwerkt in beide gevallen uw competentie-ontwikkeling in portfolio. Onderscheid tussen de twee afstudeerrichtingen wordt gemaakt op basis van de dagmodulen.

Studeer voor een zorgverlenersnummer

De opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL is een geaccrediteerde SNRO HBO opleiding. Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Op aanvraag krijgt u een zorgverlenersnummer (AGB code) toegewezen, waarna uw cliënten in aanmerking komen voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Voor wie

Voor wie is de opleiding PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut bedoeld?

Door de jaren heen is gebleken dat studenten met verschillende redenen de opleiding volgen. Sommige studenten starten puur uit interesse aan deze beroepsopleiding. Ze gaan er met recht vanuit dat ze het geleerde kunnen toepassen in de praktijk van alle dag (in contact met partner, familie, collega’s enzovoorts). Anderen komen met een duidelijk omkaderd doel: ik wil in de toekomst als professioneel stressmanager cliënten begeleiden tijdens hun ontwikkeling. Dat kan zijn als aanvulling op wat ze eerder gestudeerd hebben of als aanvulling op het werk dat ze nu al doen of wellicht juist om een carrièreswitch te bewerkstelligen. Eén ding staat als een paal boven water, mensen die deze opleiding volgen zijn geïnteresseerd in zichzelf en de medemens.

Voor wie kan de opleiding PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut interessant zijn?
 • Voor maatschappelijk werk(st)ers – om naast de taakgerichte aanpak ook het emotionele stuk van mensen te begeleiden
 • Voor verpleegkundigen – om op een dieper level met mensen te communiceren
 • Voor leidinggevenden – om hun werknemers optimaal te laten functioneren
 • Voor juristen en advocaten – om te bemiddelen in conflictsituaties
 • Voor consultants – om de individuele procesbegeleidende kant te ontwikkelen
 • Voor loopbaanbegeleiders – om ook lange termijnveranderingen te bewerkstelligen (duurzaamheid)
 • Voor vertrouwenspersonen – om op verschillende levels met gesprekspartners te kunnen communiceren
 • Voor therapeuten – om door te ontwikkelen binnen het vakgebied
 • Voor carrièreswitchers – om professioneel te werken met mensen
 • Voor SPW’ers – om op HBO niveau binnen het vak door te studeren
 • Voor SPH’ers en HBO’ers Social Work – om naast de brede theoretische kennis nog meer de diepte in te gaan én de praktijkkant van het vak te leren
 • Voor HBO’ers (toegepaste) psychologie – om naast het in kaart brengen van gedrag nu het proces te leren begeleiden naar gedragsverandering (therapie)
 • Voor U – omdat u geïnteresseerd bent in de mens en zijn psyche

Programma

De opbouw van de opleiding

De PROFESSIONAL opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de stressmanager-competenties op HBO niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in uw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van uw studie moet blijken of u de stressmanager-competenties op het juiste niveau beheerst. U legt uw competentieontwikkeling vast in een portfolio. Het portfolio kunt u zien als een map waarin u beschrijft wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. Met een compleet onderbouwd portfolio rondt u uw studie af.

Het programma PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut

Het studieprogramma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Competentie-ontwikkeling

Begeleiding

Professionele begeleiding

Psychodidact heeft persoonlijk contact met de studenten hoog in het vaandel staan. De lijnen tussen de studenten en het team zijn kort. Natuurlijk is er veelvuldig e-mailcontact en voor een telefoontje om even bij te praten is alle tijd. Ook is er ruimte voor één op één contacten met de trainers voor en na de colleges en in de (lunch)pauzes.

U kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens uw studie. De volgende personen lopen tijdens uw studie met u mee:

 • Trainers: De trainers verzorgen de hoor- en werkcolleges; zowel vakinhoudelijk als didactisch.
 • Co-trainers: Co-trainers ondersteunen tijdens trainingen waar nodig en vervangen de trainers bij afwezigheid.
 • Gasttrainers: Dit zijn sprekers van buitenaf die een gastcollege verzorgen. U kunt hierbij denken aan een huisarts, hoogleraar van een universiteit of een specialist uit het werkveld.
 • Mentoren: Mentoren begeleiden studenten tijdens oefensessies binnen een module en bij eventuele huiswerkopdrachten.
 • Persoonlijk mentor: Deze mentor begeleidt u tijdens uw studie in de opbouw van uw portfolio.
 • Stagebegeleider: Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt uw stagebegeleider u tijdens het stagetraject.
 • Schoolcounselor: Ter optimalisatie van uw persoonlijke ontwikkeling kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van de schoolcounselors.

Diploma

SNRO HBO Diploma

De PROFESSIONAL opleiding is beoordeeld door SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg). Dit heeft geleid tot de SNRO HBO erkenning. Opleidingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Bij een positief accreditatiebesluit ontvangt de opleiding het SNRO-kwaliteitskeurmerk en wordt ingeschreven in het SNRO register. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Plato normen

De Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK). Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kunt u aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvangt u een zorgverlenersnummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding uit het aanvullende pakket van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Studeer voor twee diploma’s

Mogelijk bent u niet alleen geïnteresseerd in de dagmodulen behorende bij de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut, maar ook in die van de afstudeerrichting Kindertherapeut. U kunt ervoor kiezen om ook de dagmodulen uit de afstudeerrichting Kindertherapeut te volgen. Zo wordt u niet alleen psychosociaal therapeut, maar ook kindertherapeut en ontvangt u niet één, maar twee diploma’s.

Carrièreperspectief

De PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut kan werkzaam zijn:

 • In een samenwerkingsverband in de gezondheidszorg in de eerste lijn: medisch met bijvoorbeeld huisarts, paramedisch met bijvoorbeeld psycholoog of fysiotherapeut, alternatief met bijvoorbeeld haptonoom of hypnotherapeut.
 • Bij maatschappelijke en sociale instanties zoals Algemeen Maatschappelijk Werk.
 • Binnen het bedrijfsleven met als taak het terugdringen van het ziekteverzuim, het begeleiden van fusies en reorganisaties en het bemiddelen in conflicten.
 • Als zelfstandige binnen een eigen praktijk.

Erkenning

NLQF

De opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) is in het Nederlandse (NLQF) en Europese (EQF) kwalificatiekader ingeschaald op niveau 6. Dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

Plato Universiteit Leiden

Onderzoek van de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat de Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opleidingen voldoen aan alle onderwijskundige kwaliteitseisen van HBO-niveau en omvang.

SNRO

Afronding van de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) geeft recht op een SNRO gecertificeerd HBO diploma dat wordt erkend door beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg.

Studieduur

Studieduur

De PROFESSIONAL opleiding is bij goed resultaat in drie jaar tot drieënhalf jaar te voltooien. In het kort kunnen we zeggen dat de avondmodulen en de stage de minimale lengte van uw studie bepalen. U mag er ook voor kiezen om uw studie over een langere periode te spreiden. De maximale duur is zes jaar.

Psychodidact werkt met een roulerend systeem. Ieder jaar zijn er twee momenten waarop u kunt starten met de opleiding: januari of september. Het startmoment is bepalend voor de volgorde waarin u de avondmodulen gaat volgen.

 • De avondmodule Algemene psychologie loopt van januari t/m juni in de even jaren (bijvoorbeeld in 2018 en 2020).
 • De avondmodule Klinische psychologie loopt van september t/m december in de even jaren (bijvoorbeeld in 2018 en 2020).
 • De avondmodule De gespreksmethodiek loopt van januari t/m december in de oneven jaren (bijvoorbeeld in 2019 en 2021).
 • De avondmodule Adem en ontspanning vindt jaarlijks plaats van januari t/m april of van september t/m december (bijvoorbeeld in 2018 en 2019).

Start u bijvoorbeeld in september 2018 met de opleiding dan begint u met de avondmodule Klinische psychologie, daaropvolgend in januari 2019 met Gespreksmethodiek, in januari 2020 met Algemene psychologie en in september 2020 met Adem en ontspanning.

Start u liever in januari 2019 met de opleiding dan begint u met de avondmodule Gespreksmethodiek, daaropvolgend in januari 2020 met Algemene psychologie, in september 2020 met Klinische psychologie en in januari 2021 met Adem en ontspanning.

Tijdens deze gehele periode kunt u de vier dagmodulen volgen, de zelfstudiemodule inrichten, het praktijkonderzoek uitvoeren en uw portfolio opbouwen. Maar natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om de studie te spreiden over een langere periode (maximaal zes jaar). De dagmodulen worden op verschillende momenten in het jaar aangeboden. De zelfstudiemodule deelt u in naar eigen inzicht. Afhankelijk van de volgorde waarop u de modulen doorloopt kunt u met uw stagetraject (dat een jaar duurt) starten tijdens de laatste avondmodule (het laatste half jaar) of ná de avondmodulen.

Studiebelasting

De studielast van de SNRO HBO opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt uitgedrukt in credits (die qua studielast identiek zijn aan de EC’s uit het ECTS systeem). De BASIC en PROFESSIONAL opleiding samen leveren 240 credits. Dat is bij een normaal studieverloop gelijk aan vier jaar. De studiebelasting is afhankelijk van de module die u volgt en van uw studietempo. Daarnaast heeft de lengte van uw studie grote invloed op de te investeren tijd per week. Wanneer u de complete studie afrondt in drieënhalf jaar zal een andere tijdsinvestering gevraagd worden dan bij bijvoorbeeld vierenhalf jaar.

We spreken binnen deze studie van directe studie-uren (contacturen, literatuur, opdrachten, oefeningen, voorbereiding tentamen, stage, praktijkonderzoek, portfolio-opbouw) die ongeveer de helft van de tijdsinvestering zullen vragen. Daarnaast zal eenzelfde investering gevraagd worden voor indirecte studie-uren. U zult merken dat de studie deel gaat uitmaken van uw dagelijkse leven. Het stressmanagement wordt a way of live. Al voelt dit niet als studeren toch zijn het belangrijke uren op weg naar professioneel stressmanagerschap.

Toelating

Toelatingseisen

Voorwaarden om in te stromen in de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL:

 1. HAVO diploma, MBO 4 diploma of met voldoende resultaat afgelegde 21+ toets
 2. Diploma opleiding Stressmanagement CCC BASIC
 3. Positief beoordeelde toelatingsopdracht

Voor de afstudeerrichtingen Psychosociaal therapeut en Kindertherapeut gelden dezelfde instroomvoorwaarden.

Locatie

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Studiekosten

Bij betaling in één keer ontvangt u € 500,- korting op het totale lesgeld.

Betaling in één keer
Lesgeld
Totaal € 6650,- € 6150,-

Bij betaling in termijnen ontvangt u € 300,- korting op het totale lesgeld.

Betaling in termijnen
Lesgeld
Aanbetaling € 350,-
30 maanden x € 200,- € 6000,-
Totaal € 6650,- € 6350,-

U kunt ervoor kiezen de opleiding per module te volgen. Dit biedt u de vrijheid om op ieder gewenst moment in de opleiding te stoppen. Na afronding van een module bepaalt u zelf of u wel of niet doorstudeert. Telkens wanneer u ervoor kiest een nieuwe module te starten, betaalt u – onder voorbehoud van een vrije plaats – het lesgeld van die betreffende module en de prijs die op dat moment geldt.

Modulen
Lesgeld
Algemene psychologie € 975,-
Klinische psychologie € 975,-
De gespreksmethodiek € 1550,-
Adem en ontspanning € 750,-
Transacties € 600,-
Overtuigingen € 600,-
Denkstijlen 1 € 600,-
Denkstijlen 2 € 600,-
Totaal € 6650,-
ACTIE! Videocollege cadeau

Schrijft u zich in voor de gehele opleiding PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut, dan ontvangt u een videocollege t.w.v. € 49,50 cadeau. Dit videocollege vormt een boeiende aanvulling op uw opleiding. Bovendien kunt u het videocollege gebruiken als materiaal voor uw portfolio-opbouw. Zo gaat u direct goed van start!