Stressmanagement CCC PROFESSIONAL

In onze Europees erkende opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL wordt u opgeleid tot psychosociaal therapeut, kindertherapeut of verlies- en rouwtherapeut. U leert de veranderingsprocessen van emotioneel gezonde mensen (volwassenen of kinderen) begeleiden. Dit zijn mensen zónder psychische aandoening, maar helaas wel vaak mét een beperking in het gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen. Problematiek steekt de kop op als situatieveranderingen op hun pad komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, pesterijen, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk. De therapeut werkt doelgericht aan het verlagen van de distress van de cliënt door middel van coaching, counseling en conflictbemiddeling. Hierdoor zullen klachten van de cliënt afnemen en de persoonlijke effectiviteit toenemen.

De achterliggende filosofie
 • Een leven zonder stress is onmogelijk. Er is echter een groot verschil tussen gezonde stress (eustress) en ongezonde stress (distress). Binnen de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL leert u mensen begeleiden van distress naar eustress.
 • Mensenwerk vraagt vakwerk en vakwerk begint met een gedegen opleiding. Met die reden is de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opgebouwd uit verschillende modulen (gebaseerd op kennis en kunde), een stagetraject en een praktijkonderzoek .
 • Een PROFESSIONAL therapeut kent zichzelf en kan zichzelf parkeren. Hij weet wat zijn eigen bagage is. Tijdens het hulpverleningsproces kan hij zich hiervan loskoppelen om zich volledig en onbevooroordeeld op zijn cliënt te richten. Dit vraagt om een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen. De vooropleiding Stressmanagement CCC BASIC staat compleet in het teken van deze zelfreflectie. In de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt dit vermogen verder uitgebouwd.
 • Het werkveld vormt het uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding. Bij de ontwikkeling van de opleiding is uitgegaan van dat werkveld, de cliënt stond daarbij centraal. Vervolgens is vastgesteld welke competenties een therapeut nodig heeft om de processen van cliënten te begeleiden. De competenties zijn in meetbare stukken verdeeld: de indicatoren. Bepaald is welke leerdoelen nodig zijn voor het behalen van de indicatoren. Afgestemd op die leerdoelen is de lesstof geschreven en de manier van toetsen uitgewerkt. In het afstudeerportfolio wordt zichtbaar dat de capaciteiten aanwezig zijn om als professioneel therapeut in het werkveld aan de slag te gaan.
Drie afstudeerrichtingen

Binnen de opleiding stressmanagement CCC PROFESSIONAL kunt u kiezen voor de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut, afstudeerrichting Kindertherapeut en afstudeerrichting Verlies- en rouwtherapeut. De basis voor deze afstudeerrichtingen is hetzelfde: u heeft dezelfde instroomvoorwaarden, volgt dezelfde avondmodulen en zelfstudiemodule, u doorloopt hetzelfde afstudeertraject en verwerkt uw competentie-ontwikkeling in uw portfolio. Onderscheid tussen de drie afstudeerrichtingen wordt gemaakt op basis van de dagmodulen.

Studeer voor een zorgverlenersnummer

De opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL is een geaccrediteerde SNRO HBO opleiding. Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Op aanvraag krijgt u een zorgverlenersnummer (AGB code) toegewezen, waarna uw cliënten in aanmerking komen voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

De opbouw van de opleiding

De PROFESSIONAL opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de therapeutische competenties op HBO niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in uw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van uw studie moet blijken of u de therapeutische competenties op het juiste niveau beheerst. U legt uw competentieontwikkeling vast in een portfolio. Het portfolio kunt u zien als een map waarin u beschrijft wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. Met een compleet onderbouwd portfolio rondt u uw studie af.

Het programma PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut

Het studieprogramma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Competentie-ontwikkeling
Professionele begeleiding

Psychodidact heeft persoonlijk contact met de studenten hoog in het vaandel staan. De lijnen tussen de studenten en het team zijn kort. Natuurlijk is er veelvuldig e-mailcontact en voor een telefoontje om even bij te praten is alle tijd. Ook is er ruimte voor één op één contacten met de trainers voor en na de colleges en in de (lunch)pauzes.

U kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens uw studie. De volgende personen lopen tijdens uw studie met u mee:

 • Trainers: De trainers verzorgen de hoor- en werkcolleges; zowel vakinhoudelijk als didactisch.
 • Co-trainers: Co-trainers ondersteunen tijdens trainingen waar nodig en vervangen de trainers bij afwezigheid.
 • Gasttrainers: Dit zijn sprekers van buitenaf die een gastcollege verzorgen. U kunt hierbij denken aan een huisarts, hoogleraar van een universiteit of een specialist uit het werkveld.
 • Mentoren: Mentoren begeleiden studenten tijdens oefensessies binnen een module en bij eventuele huiswerkopdrachten.
 • Persoonlijk mentor: Deze mentor begeleidt u tijdens uw studie in de opbouw van uw portfolio.
 • Stagebegeleider: Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt uw stagebegeleider u tijdens het stagetraject.
 • Schoolcounselor: Ter optimalisatie van uw persoonlijke ontwikkeling kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van de schoolcounselors.
SNRO HBO Diploma

De PROFESSIONAL opleiding is beoordeeld door SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg). Dit heeft geleid tot de SNRO HBO erkenning. Opleidingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Door het positieve accreditatiebesluit heeft de opleiding het SNRO-kwaliteitskeurmerk gekregen en staat deze ingeschreven in het SNRO register. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Plato normen

De Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK). Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kunt u aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvangt u een zorgverlenersnummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding uit het aanvullende pakket van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Studeer voor meerdere diploma’s

Mogelijk bent u niet alleen geïnteresseerd in de dagmodulen behorende bij de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut, maar ook in die van de afstudeerrichting Kindertherapeut of afstudeerrichting Verlies- en rouwtherapeut. U kunt ervoor kiezen om ook de dagmodulen uit de andere afstudeerrichtingen te volgen. Zo wordt u niet alleen psychosociaal therapeut, maar ook kindertherapeut of verlies- en rouwtherapeut.

Carrièreperspectief

De PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut kan werkzaam zijn:

 • In een samenwerkingsverband in de gezondheidszorg in de eerste lijn: medisch met bijvoorbeeld huisarts, paramedisch met bijvoorbeeld psycholoog of fysiotherapeut, alternatief met bijvoorbeeld haptonoom of hypnotherapeut.
 • In de ambulante zorg.
 • Bij maatschappelijke en sociale instanties.
 • In het onderwijs.
 • Binnen het bedrijfsleven.
 • Als zelfstandige binnen een eigen praktijk.
NLQF

NLQF

De opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) is in het Nederlandse (NLQF) en Europese (EQF) kwalificatiekader ingeschaald op niveau 6. Dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

Plato Universiteit Leiden

Plato Universiteit Leiden

Onderzoek van de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat de Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opleidingen voldoen aan alle onderwijskundige kwaliteitseisen van HBO-niveau en omvang.

SNRO

SNRO

Afronding van de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) geeft recht op een SNRO gecertificeerd HBO diploma dat wordt erkend door beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg.

Studieduur

De PROFESSIONAL opleiding is bij goed resultaat in drieënhalf jaar te voltooien. In het kort kunnen we zeggen dat de avondmodulen en de stage de minimale lengte van uw studie bepalen. U mag er ook voor kiezen om uw studie over een langere periode te spreiden. De maximale duur is zes jaar.

Psychodidact werkt met een roulerend systeem. Ieder jaar zijn er twee momenten waarop u kunt starten met de opleiding: januari of september. Het startmoment is bepalend voor de volgorde waarin u de avondmodulen gaat volgen.

 • De avondmodule Gespreksmethodiek loopt van januari t/m december in de oneven jaren (bijvoorbeeld in 2023 en 2025).
 • De avondmodule Algemene psychologie loopt van januari t/m juni in de even jaren (bijvoorbeeld in 2022 en 2024).
 • De avondmodule Klinische psychologie loopt van september t/m december in de even jaren (bijvoorbeeld in 2022 en 2024).
 • De avondmodule Zelfreflectie vindt jaarlijks plaats van januari t/m april of van september t/m december (bijvoorbeeld in 2022 en 2023).

Start u bijvoorbeeld in september 2022 met de PROFESSIONAL opleiding dan begint u met de avondmodule Klinische psychologie, daaropvolgend in januari 2023 met Gespreksmethodiek, in januari 2024 met Algemene psychologie en in september 2024 met Zelfreflectie.

Start u liever in januari 2023 met de opleiding dan begint u met de avondmodule Gespreksmethodiek, daaropvolgend in januari 2024 met Algemene psychologie, in september 2024 met Klinische psychologie en in januari 2025 met Zelfreflectie.

Tijdens deze gehele periode kunt u de vier dagmodulen volgen, de zelfstudiemodule inrichten, het praktijkonderzoek uitvoeren en uw portfolio opbouwen. Maar natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om dit te spreiden. De dagmodulen worden ieder jaar opnieuw aangeboden. U kunt dus zelf kiezen in welk jaar van uw studie u die wilt volgen. De zelfstudiemodule plant u in naar eigen inzicht. Na het afronden van de verschillende modulen en het inleveren van minimaal vier portfolio’s kunt u starten met uw stagetraject (dat minimaal een jaar duurt met een tijdsinvestering van vier tot zes uur per week).

Studiebelasting

De studielast van de SNRO HBO opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt uitgedrukt in credits (die qua studielast identiek zijn aan de EC’s uit het ECTS systeem). De BASIC en PROFESSIONAL opleiding samen leveren 240 credits. Dat is bij een normaal studieverloop gelijk aan vier jaar. De studiebelasting is afhankelijk van de module die u volgt en van uw studietempo. Daarnaast heeft de lengte van uw studie grote invloed op de te investeren tijd per week. Wanneer u de PROFESSIONAL afrondt in drieënhalf jaar zal een andere tijdsinvestering gevraagd worden dan bij bijvoorbeeld vierenhalf jaar.

We spreken binnen deze studie van directe studie-uren (contacturen, literatuur, opdrachten, oefeningen, voorbereiding tentamen, stage, praktijkonderzoek, portfolio-opbouw) die ongeveer de helft van de tijdsinvestering zullen vragen. Daarnaast zal eenzelfde investering gevraagd worden voor indirecte studie-uren. U zult merken dat de studie deel gaat uitmaken van uw dagelijkse leven. Het stressmanagement wordt a way of live. Al voelt dit niet als studeren toch zijn het belangrijke uren op weg naar professioneel therapeutschap.

Toelatingseisen

Er dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan om in te kunnen stromen in de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL:

 1. HAVO diploma, MBO 4 diploma of met voldoende resultaat afgelegde 21+ toets
 2. Diploma opleiding Stressmanagement CCC BASIC
 3. Positief beoordeelde toelatingsopdracht

Voor de afstudeerrichtingen Psychosociaal therapeut, Kindertherapeut en Verlies- en rouwtherapeut gelden dezelfde instroomvoorwaarden.

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Studiekosten

Als u zich inschrijft voor de gehele opleiding zijn er twee betalingsopties.

 • Bij betaling van de complete opleiding in één keer ontvangt u ruim € 1100,- korting op het totale lesgeld.
Betaling in één keer
Lesgeld
Totaal € 8180,- € 7060,-
 • Bij betaling van de gehele opleiding in termijnen ontvangt u ruim € 900,- korting op het totale lesgeld.
Betaling in termijnen
Lesgeld
Aanbetaling € 510,-
30 maanden x € 225,- € 6750,-
Totaal € 8180,- € 7260,-

U kunt er – onder voorbehoud van een vrije plaats – voor kiezen per module in te schrijven. U betaalt in dat geval het lesgeld van die betreffende module en de prijs die op dat moment geldt.

Modulen
Lesgeld
Algemene psychologie € 1095,-
Klinische psychologie € 1095,-
De gespreksmethodiek € 1895,-
Zelfreflectie € 1095,-
Transacties € 750,-
Overtuigingen € 750,-
Denkstijlen 1 € 750,-
Denkstijlen 2 € 750,-
Totaal € 8180,-

Omschrijving

Stressmanagement CCC PROFESSIONAL

In onze Europees erkende opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL wordt u opgeleid tot psychosociaal therapeut, kindertherapeut of verlies- en rouwtherapeut. U leert de veranderingsprocessen van emotioneel gezonde mensen (volwassenen of kinderen) begeleiden. Dit zijn mensen zónder psychische aandoening, maar helaas wel vaak mét een beperking in het gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen. Problematiek steekt de kop op als situatieveranderingen op hun pad komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, pesterijen, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk. De therapeut werkt doelgericht aan het verlagen van de distress van de cliënt door middel van coaching, counseling en conflictbemiddeling. Hierdoor zullen klachten van de cliënt afnemen en de persoonlijke effectiviteit toenemen.

De achterliggende filosofie
 • Een leven zonder stress is onmogelijk. Er is echter een groot verschil tussen gezonde stress (eustress) en ongezonde stress (distress). Binnen de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL leert u mensen begeleiden van distress naar eustress.
 • Mensenwerk vraagt vakwerk en vakwerk begint met een gedegen opleiding. Met die reden is de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opgebouwd uit verschillende modulen (gebaseerd op kennis en kunde), een stagetraject en een praktijkonderzoek .
 • Een PROFESSIONAL therapeut kent zichzelf en kan zichzelf parkeren. Hij weet wat zijn eigen bagage is. Tijdens het hulpverleningsproces kan hij zich hiervan loskoppelen om zich volledig en onbevooroordeeld op zijn cliënt te richten. Dit vraagt om een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen. De vooropleiding Stressmanagement CCC BASIC staat compleet in het teken van deze zelfreflectie. In de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt dit vermogen verder uitgebouwd.
 • Het werkveld vormt het uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding. Bij de ontwikkeling van de opleiding is uitgegaan van dat werkveld, de cliënt stond daarbij centraal. Vervolgens is vastgesteld welke competenties een therapeut nodig heeft om de processen van cliënten te begeleiden. De competenties zijn in meetbare stukken verdeeld: de indicatoren. Bepaald is welke leerdoelen nodig zijn voor het behalen van de indicatoren. Afgestemd op die leerdoelen is de lesstof geschreven en de manier van toetsen uitgewerkt. In het afstudeerportfolio wordt zichtbaar dat de capaciteiten aanwezig zijn om als professioneel therapeut in het werkveld aan de slag te gaan.
Drie afstudeerrichtingen

Binnen de opleiding stressmanagement CCC PROFESSIONAL kunt u kiezen voor de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut, afstudeerrichting Kindertherapeut en afstudeerrichting Verlies- en rouwtherapeut. De basis voor deze afstudeerrichtingen is hetzelfde: u heeft dezelfde instroomvoorwaarden, volgt dezelfde avondmodulen en zelfstudiemodule, u doorloopt hetzelfde afstudeertraject en verwerkt uw competentie-ontwikkeling in uw portfolio. Onderscheid tussen de drie afstudeerrichtingen wordt gemaakt op basis van de dagmodulen.

Studeer voor een zorgverlenersnummer

De opleiding Stressmanagement Coaching Counseling Conflictbemiddeling PROFESSIONAL is een geaccrediteerde SNRO HBO opleiding. Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Op aanvraag krijgt u een zorgverlenersnummer (AGB code) toegewezen, waarna uw cliënten in aanmerking komen voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Programma

De opbouw van de opleiding

De PROFESSIONAL opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de therapeutische competenties op HBO niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in uw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van uw studie moet blijken of u de therapeutische competenties op het juiste niveau beheerst. U legt uw competentieontwikkeling vast in een portfolio. Het portfolio kunt u zien als een map waarin u beschrijft wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. Met een compleet onderbouwd portfolio rondt u uw studie af.

Het programma PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut

Het studieprogramma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Competentie-ontwikkeling

Begeleiding

Professionele begeleiding

Psychodidact heeft persoonlijk contact met de studenten hoog in het vaandel staan. De lijnen tussen de studenten en het team zijn kort. Natuurlijk is er veelvuldig e-mailcontact en voor een telefoontje om even bij te praten is alle tijd. Ook is er ruimte voor één op één contacten met de trainers voor en na de colleges en in de (lunch)pauzes.

U kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens uw studie. De volgende personen lopen tijdens uw studie met u mee:

 • Trainers: De trainers verzorgen de hoor- en werkcolleges; zowel vakinhoudelijk als didactisch.
 • Co-trainers: Co-trainers ondersteunen tijdens trainingen waar nodig en vervangen de trainers bij afwezigheid.
 • Gasttrainers: Dit zijn sprekers van buitenaf die een gastcollege verzorgen. U kunt hierbij denken aan een huisarts, hoogleraar van een universiteit of een specialist uit het werkveld.
 • Mentoren: Mentoren begeleiden studenten tijdens oefensessies binnen een module en bij eventuele huiswerkopdrachten.
 • Persoonlijk mentor: Deze mentor begeleidt u tijdens uw studie in de opbouw van uw portfolio.
 • Stagebegeleider: Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt uw stagebegeleider u tijdens het stagetraject.
 • Schoolcounselor: Ter optimalisatie van uw persoonlijke ontwikkeling kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van de schoolcounselors.

Diploma

SNRO HBO Diploma

De PROFESSIONAL opleiding is beoordeeld door SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg). Dit heeft geleid tot de SNRO HBO erkenning. Opleidingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Door het positieve accreditatiebesluit heeft de opleiding het SNRO-kwaliteitskeurmerk gekregen en staat deze ingeschreven in het SNRO register. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Plato normen

De Opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK). Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kunt u aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvangt u een zorgverlenersnummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding uit het aanvullende pakket van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Studeer voor meerdere diploma’s

Mogelijk bent u niet alleen geïnteresseerd in de dagmodulen behorende bij de afstudeerrichting Psychosociaal therapeut, maar ook in die van de afstudeerrichting Kindertherapeut of afstudeerrichting Verlies- en rouwtherapeut. U kunt ervoor kiezen om ook de dagmodulen uit de andere afstudeerrichtingen te volgen. Zo wordt u niet alleen psychosociaal therapeut, maar ook kindertherapeut of verlies- en rouwtherapeut.

Carrièreperspectief

De PROFESSIONAL Psychosociaal therapeut kan werkzaam zijn:

 • In een samenwerkingsverband in de gezondheidszorg in de eerste lijn: medisch met bijvoorbeeld huisarts, paramedisch met bijvoorbeeld psycholoog of fysiotherapeut, alternatief met bijvoorbeeld haptonoom of hypnotherapeut.
 • In de ambulante zorg.
 • Bij maatschappelijke en sociale instanties.
 • In het onderwijs.
 • Binnen het bedrijfsleven.
 • Als zelfstandige binnen een eigen praktijk.

Erkenning

NLQF

De opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) is in het Nederlandse (NLQF) en Europese (EQF) kwalificatiekader ingeschaald op niveau 6. Dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

Plato Universiteit Leiden

Onderzoek van de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat de Stressmanagement CCC PROFESSIONAL opleidingen voldoen aan alle onderwijskundige kwaliteitseisen van HBO-niveau en omvang.

SNRO

Afronding van de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL (240 EC) geeft recht op een SNRO gecertificeerd HBO diploma dat wordt erkend door beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg.

Studieduur

Studieduur

De PROFESSIONAL opleiding is bij goed resultaat in drieënhalf jaar te voltooien. In het kort kunnen we zeggen dat de avondmodulen en de stage de minimale lengte van uw studie bepalen. U mag er ook voor kiezen om uw studie over een langere periode te spreiden. De maximale duur is zes jaar.

Psychodidact werkt met een roulerend systeem. Ieder jaar zijn er twee momenten waarop u kunt starten met de opleiding: januari of september. Het startmoment is bepalend voor de volgorde waarin u de avondmodulen gaat volgen.

 • De avondmodule Gespreksmethodiek loopt van januari t/m december in de oneven jaren (bijvoorbeeld in 2023 en 2025).
 • De avondmodule Algemene psychologie loopt van januari t/m juni in de even jaren (bijvoorbeeld in 2022 en 2024).
 • De avondmodule Klinische psychologie loopt van september t/m december in de even jaren (bijvoorbeeld in 2022 en 2024).
 • De avondmodule Zelfreflectie vindt jaarlijks plaats van januari t/m april of van september t/m december (bijvoorbeeld in 2022 en 2023).

Start u bijvoorbeeld in september 2022 met de PROFESSIONAL opleiding dan begint u met de avondmodule Klinische psychologie, daaropvolgend in januari 2023 met Gespreksmethodiek, in januari 2024 met Algemene psychologie en in september 2024 met Zelfreflectie.

Start u liever in januari 2023 met de opleiding dan begint u met de avondmodule Gespreksmethodiek, daaropvolgend in januari 2024 met Algemene psychologie, in september 2024 met Klinische psychologie en in januari 2025 met Zelfreflectie.

Tijdens deze gehele periode kunt u de vier dagmodulen volgen, de zelfstudiemodule inrichten, het praktijkonderzoek uitvoeren en uw portfolio opbouwen. Maar natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om dit te spreiden. De dagmodulen worden ieder jaar opnieuw aangeboden. U kunt dus zelf kiezen in welk jaar van uw studie u die wilt volgen. De zelfstudiemodule plant u in naar eigen inzicht. Na het afronden van de verschillende modulen en het inleveren van minimaal vier portfolio’s kunt u starten met uw stagetraject (dat minimaal een jaar duurt met een tijdsinvestering van vier tot zes uur per week).

Studiebelasting

De studielast van de SNRO HBO opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL wordt uitgedrukt in credits (die qua studielast identiek zijn aan de EC’s uit het ECTS systeem). De BASIC en PROFESSIONAL opleiding samen leveren 240 credits. Dat is bij een normaal studieverloop gelijk aan vier jaar. De studiebelasting is afhankelijk van de module die u volgt en van uw studietempo. Daarnaast heeft de lengte van uw studie grote invloed op de te investeren tijd per week. Wanneer u de PROFESSIONAL afrondt in drieënhalf jaar zal een andere tijdsinvestering gevraagd worden dan bij bijvoorbeeld vierenhalf jaar.

We spreken binnen deze studie van directe studie-uren (contacturen, literatuur, opdrachten, oefeningen, voorbereiding tentamen, stage, praktijkonderzoek, portfolio-opbouw) die ongeveer de helft van de tijdsinvestering zullen vragen. Daarnaast zal eenzelfde investering gevraagd worden voor indirecte studie-uren. U zult merken dat de studie deel gaat uitmaken van uw dagelijkse leven. Het stressmanagement wordt a way of live. Al voelt dit niet als studeren toch zijn het belangrijke uren op weg naar professioneel therapeutschap.

Toelating

Toelatingseisen

Er dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan om in te kunnen stromen in de opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL:

 1. HAVO diploma, MBO 4 diploma of met voldoende resultaat afgelegde 21+ toets
 2. Diploma opleiding Stressmanagement CCC BASIC
 3. Positief beoordeelde toelatingsopdracht

Voor de afstudeerrichtingen Psychosociaal therapeut, Kindertherapeut en Verlies- en rouwtherapeut gelden dezelfde instroomvoorwaarden.

Locatie

Studielocatie

Psychodidact
Wilhelminastraat 79
5141 HJ Waalwijk

Lesgeld

Studiekosten

Als u zich inschrijft voor de gehele opleiding zijn er twee betalingsopties.

 • Bij betaling van de complete opleiding in één keer ontvangt u ruim € 700,- korting op het totale lesgeld.
Betaling in één keer
Lesgeld
Totaal € 7780,- € 7060,-
 • Bij betaling van de gehele opleiding in termijnen ontvangt u ruim € 500,- korting op het totale lesgeld.
Betaling in termijnen
Lesgeld
Aanbetaling € 510,-
30 maanden x € 225,- € 6750,-
Totaal € 7780,- € 7260,-

U kunt er – onder voorbehoud van een vrije plaats – voor kiezen per module in te schrijven. U betaalt in dat geval het lesgeld van die betreffende module en de prijs die op dat moment geldt.

Modulen
Lesgeld
Algemene psychologie € 995,-
Klinische psychologie € 995,-
De gespreksmethodiek € 1795,-
Zelfreflectie € 995,-
Transacties € 750,-
Overtuigingen € 750,-
Denkstijlen 1 € 750,-
Denkstijlen 2 € 750,-
Totaal € 7780,-
Wat studenten vertellen over deze opleiding

“Er is een fantastische studiebegeleiding, zowel tijdens de modules als daarbuiten. De trainers zijn ervaren, betrokken, bieden ruimte om vragen te stellen en bieden aanvullende informatie aan wanneer hier om gevraagd wordt. Ik ben pas sinds een jaar bezig met deze opleiding en heb nu al meer geleerd over mijzelf en hoe ik mensen kan helpen dan in mijn vorige twee opleidingen (SPW en Social Work) bij elkaar! Boordevol met technieken, inzichten, feedback, tips en truucs. En wat ik zelf erg fijn vind is de sfeer, ik voel me altijd welkom en bij iedere les word ik persoonlijk welkom geheten en kan er een praatje worden gemaakt wat zorgt voor een aangename sfeer.”

Ruby Huissen

“Ook al zou je niet ‘het vak’ willen uitoefenen, dan zou de opleiding alsnog een aanrader zijn voor wie zich graag verder wil ontwikkelen op persoonlijk vlak! Het mag eigenlijk niet ontbreken op je CV. Sinds ik de opleiding volg (ook al sinds de BASIC) merk ik dat ik anders tegen situaties en mensen aankijk. Je komt jezelf tegen, (h)erkent patronen, wordt bewust van je eigen overtuigingen, weet nu wat jij echt belangrijk vindt, etc. en daardoor leer je jezelf (nog beter) kennen. Dat vind ik echt heel waardevol en leerzaam!”

Jessica V.

“Het niveau van de opleiding mag met recht hoog genoemd worden. In overzichtelijke modules komt ieder onderwerp uitgebreid aan bod en er is veel ruimte voor extra uitleg en persoonlijke aandacht. De trainers komen veelal uit de praktijk en brengen hun kennis en kunde met veel enthousiasme op ons over. Verder is er veel aandacht voor de begeleiding in je persoonlijke ontwikkelingsproces. De opleiding geeft mij een enorme drive en de groei die ik inmiddels doorgemaakt heb ervaar ik dagelijks.”

Ineke Witlox - van Esveld

“Deze opleiding heeft me zoveel inzichten gegeven in mezelf, hoe ik in het leven sta. Ik heb leren ervaren hoe mooi en waardevol het is om er voor andere mensen te zijn, een luisterend oor te kunnen bieden zonder te oordelen. Heerlijk! Het enthousiasme van de trainers en begeleiders. Super! Met name hun enthousiasme heeft mij een ander mens gemaakt, of beter gezegd: ik ben meer bij mezelf gekomen. Ik zou iedereen deze opleiding willen aanbevelen!”

Rick Steijvers

“De opleiding tot psychosociaal therapeut is ontzettend leerzaam! De verschillende technieken en gespreksmethodieken worden helder en levendig overgebracht. Er wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden en er is voldoende gelegenheid om zelf te oefenen zodat het geleerde niet alleen in het hoofd, maar ook in de spieren komt. Naast de lesdagen is er ook altijd voldoende gelegenheid om vragen te stellen of persoonlijk contact te hebben. Een opleiding waarin je leert op professionele wijze deel uit te mogen maken van andermans ontwikkelingsproces maar waarin ook je eigen ontwikkelingsproces een enorme boost krijgt!”

Suzan Slingenbergh

“De basis van de gespreksmethodiek is geweldig en daaromheen wordt met diverse modules die voor heel veel verbreding en verdieping zorgen een geweldige basis gelegd om als zeer bekwaam therapeut opgeleid te worden. Naast alle theorie komt er een stevig stuk zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling bij kijken. Een enorme inhoud in de vakken en een portfolio-opdracht die er niet om liegt. Ik zelf werk al jaren in de zorg en deze opleiding is echt een zeer waardevolle aanvulling. Op school zijn is steeds weer een feest door de geweldige mensen en heerlijke sfeer. Elke keer kom ik er weer meer ontwikkeld, gegroeid en voldaan vanaf. Ik had mijn keuze om deze opleiding te gaan doen voor geen goud willen missen.”

Egon Stoffelen

“Ik ben erg tevreden over deze opleiding omdat ik merk dat er veel kennis aanwezig is bij de trainers en mentoren over psychologie en allerlei modellen en technieken die helpen bij het hulpverlenen. Hun persoonlijke aandacht is zeer prettig en het niveau van de opleiding is pittig, waardoor de opleiding mij blijft prikkelen in het ontwikkelen van mijzelf. Ik ben heel blij te hebben gekozen voor Psychodidact, ook al is het soms even rijden naar Waalwijk voor de lesdagen/avonden maar elke keer als ik weer les heb gehad kom ik vol energie ervandaan. ”

Sancia Pennekamp

“De opleiding bestaat uit een doordacht modulair systeem. Dit geeft een grote mate van vrijheid aangaande studeren; tempo en planning heb je daardoor voor een groot deel zelf in de hand waardoor de combinatie met een baan mogelijk is. Het niveau is hoog; zowel kwaliteit van de onderwijsmaterialen als de lesinhoud zelf. Ook wordt de lesstof op verschillende manieren aangeboden waardoor de stof beter beklijft; bijvoorbeeld door zowel boeken, digitaal beeldmateriaal als verschillende werkvormen in de klas te gebruiken. De opleiding levert zowel persoonlijk als professioneel een grote bijdrage aan je eigen competenties.”

Mayra Vorselaars

“De opleiding tot Psychosociaal therapeut heeft mij erg veel geleerd over mezelf. Mijn manier van functioneren, mijn patronen en ook hoe ik met anderen omga. Dit inzicht is voor mij erg waardevol in zowel mijn privé-leven als in mijn werk. Daarnaast heb ik hier geleerd therapeutisch te werken met verschillende interventies, om andere mensen te kunnen begeleiden in hun eigen proces. Ik heb geleerd hoe ik dit kan doen door echt te luisteren, te analyseren en vervolgens een keuze te maken uit een erg breed pallet aan interventies. Je leert tijdens de opleiding door de theorie gedoceerd te krijgen, hiermee aan de slag te gaan (te doen) en te ervaren. Op deze manier bouw je vertrouwen en kunde op.”

Anne Klein Breteler

“Psychodidact staat voor een kwalitatief goede gedegen opleiding, waar naast de theorie ook veel aandacht aan de praktijk wordt geschonken en aan je persoonlijke ontwikkeling o.a. middels een portfolio. Goed opgeleide docenten uit het werkveld die weten waar ze voor staan en kennis en ervaring op een leuke enthousiaste manier weten over te brengen. De combinatie van klassikale lessen en online colleges bij de avondmodules werkt prettig. Een absolute aanrader!”

Janine